நடி கை பிர கதியின் ம க ளா இது.? அம் மாவும் ம களு ம் எப்பிடி உள் ளார் பா ருங்க..!! புகை ப்பட த்தை பா ர்த்த நீங் களே ஷா க் ஆகி டுவி ங்க இதோ..!!

ந டி கை பி ரகதி ம காவ தி இ ந் திய தி ரை ப்பட ம ற்று ம் தொ லை க் காட் சி ந டி கை ஆ வார். இவர் தெலு ங்கு, த மி ழ் ம ற் றும் ம லை யா ள மொ ழிக ளி ல் நடி த் து ள் ளார். அவர் ஓங் கோ லில் பி றந் து செ ன் னை யில் குடி யே றி னார். மை சூர்  சில் க் பேல ஸு க்கு மா டலி ங் மூ ல ம் த ன து வா ழ்க் கை யை த் தொ டங் கி னா ர். தெ லு ங் கு சி னி மா வில் அறி மு கமா கி பின் த மி ழ் சி னி மா வில் கு றி ப்பி ட்ட சில பட  ங்க ளி ல் நடி த்து பி ர ப ல மா னார்.

பி ன்ன ர் அவ ர் வீட் லா வி ஷேஷ ங்கா வில் க தா நா ய கி யா க பா க் யரா ஜ் அ றி மு கப் படு த்தி னார். நடி கை பி ரகதி  சி னி மா வில் கு ண ச்சித் திர கதா பாத் தி ர த்தி ற் கெ ன்ற சி ல ந டிகர் நடி கைக ள் நடி த் து வி ரு து ம ற்று ம் பு க ழை பெ று வா ர்கள்.

அந்த வகை யில் அ ம் மா அ ண் ணி கதா பா த் தி ரத் தில் ந டி த்து ம் சில ப ட ங்க ளில் நடி கை யா கவும் ந டி த் து வ ந்த வர் ந டி கை பி ரகதி ம கா வதி. அந்த நே ரத் தில் அவர் ஏ ழு த மி ழ் ப டங் களை யும் ஒரு  ம லை யாள ப டத் திலு ம் ந டித் தார்.

பி ன் ன ர் அ வர் தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண் டார். மூ ன் று ஆ ண்டு களு க்குப்  பி ற கு அவர் தொ லை க் கா ட்சி சீ ரி ய ல் களில் நடி க்க திரு ம்பி னா ர். த ற்போ து 44 வ யதா ன் பிர கதி உ ட ல் எ டை யை கட் டுக் கோ ப் பாக வை க் க உ ட ற் பயி ற் சி, நட னம் என செ ய்து வ ரு கிறா ர்.

அதை இ ணை ய த்தி ல் வெ ளியி ட்டு ம் வ ருவா ர். ச மீப த் தில் தன் ம க ளி ன் 16வது பி றந்த நாள் கொ ண் டா ட்டத் தில் டா ப் ஆ ங்கி ளில் எடு த் து கொ ண்ட பு கை ப்படம் ர சிக ர்க ளை வா ய்பி ளக்க வை த் து ள்ள து. இதோ அந்த புகை ப்ப டம்..

 

Comments are closed.