யூத் பட நடி கையா இது.? க ணவ ர் மற் றும் கு ழந் தை யுடன் தற்போது எப்படி உ ள் ளார் தெரியுமா..!! வை ர லா கும் புகை ப்படம் இதோ..!!

நடிகை ஷாஹீன் கான் அ வர் கள் த மி ழ், தெ லுங்கு மற் றும் க ன் னட பட ங்க ளில் தோ ன் றிய ஒ ரு இந் தி ய தி ரை ப்பட ந டி கை. அவர் 3 வெவ்வேறு மொ ழி களி ல் மூ ன் று பட ங்களி ல் நடித்துள்ளார். அந்த படங்கள் அனைத்தும் ஒரே க தையோ ட்ட த்தைக் கொண் டுள்ள ன. ஷங்கர் மகாதேவனுக்கான இசை வீடி யோக் களிலும் அவர் தோ ன்றியு ள்ளார். மேலும் ஃபேர் & லவ்லி உ ட ன் ஒரு மா தி ரி யாக ப ணியா ற்றியு ள்ளார்.

நடிகர் தளபதி விஜ ய் யின் ந டிப் பில் க டந் த 2002ஆம் ஆண்டு வெ ளி யாகி மா பெ ரும் வெ ற்றி யை பெ ற் ற தி ரை ப் படம் தான் யூத். இ ந்த ப டத் தில் வி ஜய் க்கு ஜோ டி யாக சந் தியா  எ ன் ற க தா பாத் திர த்தில் ந டி த்த வர் ந டிகை ஷாஜகான் அவர்கள். இ ப்ப டம் இ வரு க்கு ந ல் ல வ ர வே ற்பு வந் தி ரு ந்தா லும் அ ந் த பட த்தி ற்கு பிற கு இ வ ரை எ ந்த  தமிழ் பா டல் களி லும் கா ண முடிய வில் லை.

நடிகை ஷாஹீன் கான் க்கு த மி ழை பூ ர் வீக மாக  கொண் ட. இ வ ர் பி றந் து வ ளர் ந் தது எ ல் லா மே மு ம்பை யில் தா ன் ப ள்ளி யில் ப டித் து க் கொ ண் டிரு க்கு ம் போ து இவரு க்கு மா டலி ங் து றை யில் பல் வேறு வா ய் ப்புக ள் கி டை த்து ள்ளது. பி ர பல மு க அ ழ கு க் ரீம் வி ள ம்ப ரம் ஒ ன்றி ல் ந டித்த இ வரு க்கு அதன் பி ன்ன ர்தா ன் ப ட வா ய்ப் புகள் குவி ய தொ டங் கி யது.

இவர் சி னிமா வில்  பி ரப லமா க இ ருந்த இ வ ர் மு ம்பை யை சே ர் ந்த பி ர ப ல தொ ழில திப ர் த க் வீம் ஹா சன் கான் எ ன்ப வரை கா த லி த் து தி ரு மண ம் செ ய் து கொ ண் டா ர். இ வர் தி ரு மண த்தி ற்கு பி றகு மு ம் பை யிலே யே செ ட்டி லா கி வி ட்டா ர். இவர் அ டு த்த து எ ந்த பட ங் க ளிலு ம் நடி க் கவி ல்லை.

தற் போது த ன து க ண வர் கு ழந் தைக ளு டன் வ சி த் து வ ரு கிறார். அ ந்த பட த் திற் கு பி ற கு வே று எ ந்த ப டத் திலு ம் ந டிக் கவி ல்லை. இ வரி ன் தற் போ தை ய பு கை ப்ப டங்க ள் சில இ ணை யத் தில் வெ ளி யாகி மி க வை ர லா கி வ ருகி றது. இ தோ அ ந்த பு கை ப்பட ம் நீ ங் க ளே பா ருங் கள்..

Comments are closed.