நடிகர் விஜய்யின் சித்தி யாருன்னு தெரியுமா.?அவங்களும் ஒரு பி ரபல சீரியல் நடிகை தான்..!! யாருன்னு பாருங்க நீங்களே ஷா க் ஆகிடுவிங்க..!!

த மிழ் சினிமா வில் அ சைக்க மு டியாது இட த்தில இருக்கும் த ளபதி விஜயை பற்றி தெ ரியா த ஆ ளே கி டை யாது. இவர் தன கென்று ஒரு பெரிய ரசி கர்கள் ப ட் டா ளத் தை தான் வ ச ம் வைத் துள் ளவர். கோ லிவுட் சினிமா து ரை யின் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் என்று அள விற்கு வள ர்ந்து நிற்கும் நடிகர் என்றல் அவர் தான் நடிகர் விஜய் அவர்கள். இவர் பல ப டங் களில் நடித் துள் ளார். ஆர ம்பா கால கட்ட த்தில் தோ ல்விக ளையே சந் தித் து இரு ந்தாலும் தற்போது நடிகர் விஜய் வ ளர்ந்து நி ற்கும் உ யரம் எ ல்லை யை தா ண் டியது.

தொ ழில் ரீ தியா க விஜய் என்று அ ழைக் கப் படும் ஜோசப் விஜய் சந் திரசேகர் ஷோபா என்பவருக்கு  22 ஜூன் 1974ஆம் ஆண்டு அன்று பிறந்தார். ஒரு இந்திய நடிகர், நடனக் கலைஞர், பின்னணி பாடகர் மற்றும் ப ரோப காரர் ஆவார். அதற்போது நடிகர் விஜய் ந டித்த மாஸ்டர் தி ரைப் படம் வெ ளியாகி நன்றாக ஓடிக் கொண்டு இரு கின் றனர். தற் போது நடிகர் விஜய்யின் உற வின ர்கள் பற் றிய செ ய்திக ளும் அல்லது பு கை ப்படங் களும் இது வரை வெ ளிவந் தது இ ல்லை.

அவர்களை ப ற்றி கூ ட பே சியது கூட இல்லை இ ணைய த்தில் கூட எதுவும் வெளி வந்த து இல்லை. நடிகர்  விஜய்யின் தா யார் ஷோபா அவர்க ளுக்கு ஒரு த ங் கை இரு க்கி றார். அவரின் பெயர் ஷீலா அவரின் ம க ன் தான் விக் ராந்த். நடிகர் விக்ராந்த் ஒரு த மிழ் சி னிமா வில் ஒரு ந டிக ராக இருப்பது அனை வருக் கும் தெ ரிந்த ஒரு வி ஷ யம் தான்.

ஆனால் அவரது அ ம்மா வும் அதாவது நடிகர் விஜயின் சி த்தி யும் ஒரு நடிகை தான் என்பது ப லரும் அ றியா த ஒரு உ ண் மை த க வல் ஆகும். விஜய் தொ லைக் கா ட்சியில் ஒளி பர ப்பா கி வரும் சூப் பர் ஹி ட் ஆன சீ ரி யல் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியல் தான். அதில் ந டித்து வ ருகிறா ர்கள் ஷலா அவர்கள்.

அவர்கள் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல் அ ம் மா க தா பாத் திர த்தில் நடித்து வ ருப வர் தான் விஜயின் சி த் தி நடிகை ஷீலா அவர்கள். இவர்களை ப த் தி இது வ ரை யும் என் வெ ளியே சொன் னது இ ல் லை என்று ப ல ரு ம் கேட்டு உள் ளா ர்கள்..

 

Comments are closed.