கண வருக்காக ம தம் மாறிய பி ரபல சீரியல் நடிகை..!! எந்த நடிகைன்னு தெரிஞ்சா அ திர் ச்சி யாகி விடு வீங்க புகைப்படம் இதோ..!!

தமிழ் சின்னத்திரை தி ரைப்படங்களை தாண்டி ரசி கர்களிடம் அ தி க வர வேற் பைப் பெற்று வருகிறது. முன்பை விட இந்த சின் னத்திரை யை தொ குப்பாளி களுக்கும் சின்ன த்திரை சீரியல் நடிகர்களும் பெரும்புகழ் பெற் றுவிடுகின்றனர். அப்படி சினிமா நடிகைகள் தாண்டி தற்போது சின்னத்திரை நடிகை நடிகர்கள் தான் ம வு சு அ திக ம் என்று சொ ல்லவேண் டும். தற்போது தொலை க்காட் சிகளில் அதி கம் என்பதால் புது சாக பல நிக ழ்ச்சி களும் அ றிமு கமா கி ரசிகர்களை கவர் ந் து வருகிறது என்றே சொல்ல வேண்டும்.

இப்படி கடந்த பத்து வரு டங்க ளாகவே மற்ற தொ லைக் காட்சி சேனல்களை வி ட பல சுவா ரசிய மான நி கழ்ச் சியும் ம க்க ள் விரு ம்பிப் பார் க்கக் கூடி ய நிகழ் ச்சிகளை யும் ரசிக ர்களு க்கு வழ ங்கி வரும் தொ லைக் காட்சி என்றால் அது விஜய் தொ லைக் காட்சி தான். இவர்கள் அறி முகம் படுத்தி பெரும்பாலும் நிக ழ்ச் சிகளும் தொடர்களும் மக் களிடை யே ந ல் ல வர வேற் பை பெற்று மி கப் பெரிய வெற்றி அ டைகி றது.

இப்படி கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன் அ றிமு கமா கி இல்ல த்து அரசி கள் மட் டுமல் லாமல் இ ளசு கள் மன திலும் இருந்து வந்த சீரி யல் என்றால் அது ராஜா ராணி சீரியல் தான்.  அந்த ராஜா ராணி தொடர் வெ ளியான ஆர ம்பத் தில் இருந்தே இ ளசு கள் ம த்தி யில் நல்ல வர வே ற்பு பெற்ற அ திக மாக பா ர்க்க ப்பட் டது. அதற்கு மு க்கி ய கா ரண ம் கதா பா த்திர த்தில் நடித்த இருவரும் தான். இவர்கள் இருவரும் பி ரப லமா னார்.

இப்படி ஒரு இரண்டு கதா பாத்தி ரங்க ளும் நடிகர்கள் சி ன்னையா சஞ்சீவ் ஆலியா மானசா இருவரும் நடித்து உள்ளார்கள். அதன்பிறகு இருவரும் கா தல் மலரவே சீரியலில் நடித்துக் கொண்டு இருக்கும் போதே கா தலி த்து வந்தார்கள். பின்னர் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் இந்த சீரியல் முடிவடைய இருக்கும் பொது இவரும் தி ரு மண ம் செய்து கொண்டனர். இந்நிலையில் ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன் ஆளியா மற்றும் சஞ்சீவ் மகள் கோபி பிறந்த நிலையில்.

அவளுக்கு அலியா சையத் என்ற பெயர் வைத்துள்ளார். அதன்பிறகு Yed Azharuddin Buhari  கணவரின் உண்மையான பெயர் என்பது யாருக்கும் தெரியாத நிலையில் கு ழந் தை க்கு இந்தக் பெயரினை வைத் துள்ளா ர்கள். இந்நிலையில் இ ஸ்லா ம் பெ ண்க ள் அணியும் புர்கவை அணிது கடந்த சில மாத ங்க ளாகவே நடிகை ஆலியா வரு வதனா ல். இவர்கள் கண வருக் காக ம த ம் மா றி விட்டார் என பல ரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். இது அந்த புகைப்படங்கள் நீங்களே பாருங்கள்..

 

Comments are closed.