மறந்துபோன திரையுலகம்! கோவிலில் பி ச் சை எடுத்த கா தல் பட நடிகர்..!மீட் டெடு த்த தமிழ் சினிமா சங்கம்..!!இப்போ எப்படி இருக்கார் தெ ரியுமா..!!புகைப்படம் உள்ளே..!!

பொதுவாக சினிமா ஆ சை யினால் பல கி ராம பயுற சிறு வர்களும் சிறு மிகளும் அது மட்டும ல்லாமல் வயது மூ த்தவ ர்களும் சினிமாவை பற் றிமு ழுமை யாக தெரியாமல் வீட்டை விட்டு ஓடிவந்து தி ரையு லக த்தில் எதாவது சா தனை படைக்க வேண்டும் என்ற ஆ சை யி னால் தனது வா ழ்கை யை இ ழ ந் து இறு தியில் யாரும் இல்லாமல்
த விக்கி றார் கள். இப்படி இத ற்க்கு தமிழ் சினிமா மட்டும் என்ன வி தி வி ளக்கா? அ ன்றி லிருந்து இன்றுவரை தமிழ் சினிமாவில் சேர் ந்து விட வேண்டும் ம க் கள் நம் முகத்தை பார்துவிட வேண்டும் என்ற ஆ சை யில் பல இளை ஞர்க ளும் பெ ண்க ளும் சென்னையை நோ க்கி சென்று கொண்டு தான் இரு க்கின் றனர். இப்படி தமிழ் சினிமா எல் லோரு க்கும் தனது க த வை திற ந்துவி டுவது இல்லை, யாரவது ஒருவர் வெற்றி பெறு கின் றனர் மற்றவர்கள் அ டையா ளம் இல்லாமல் சென்று விடு கின்றனர்.

இப்படி கா தல் படத்தில் காமெடி க தா பாத்தி ரத்தில் நடித்திருந்த பல்லு பாலுவின் க தை சி றிது நா ட்களுக்கு முன்பு மிகவும் சோ கத் தை ஏ ற்படு த்தி யது. இவர் தெரு வோரம் பி ச் சை எடுத்த பு கைப்பட ங்களை பார்த்து ரசிகர்களும் தமிழ் தி ரையு லக த்தை சேர்ந்தவர்களும் ஆ ச் ச ர்ய ம் அடைந்தது மட்டு மல்லாமல் அ வரை மீட் டு மீண்டும் அவருக்கு நல் ல வா ழ்க் கை யை அ மைத்து கொடுத்தனர். இவர் கா தல் படத்தில் நடித்தும் ம ட்டும ல்லா மல் இறுதியாக நடிகர் விஜய் நடிப்பில் வெளியான வே ட்டைக் காரன் படத்திலும் சி று வே டத்தில் நடி த்திரு ப்பார்.

அதன் பின்பு சொல்லிகொள்ளும் அளவிற்கு இவருக்கு பெரிதாக சினிமா வாய்ப்புகள் வ ரவில் லை இதனால் கம்பனி கம்பனியாக ஏறி இ ற ங் கி அலு த்து போய் பண மில்லா ததால் பி ன் னர் பி ச் சை எடு க்க ஆ ரபிது ள்ளார். இவர் அம்மா அப்பா இ ற ந் த பின்னர் யாரும் இல்லாத கா ரண த்தால் வேறு வழியின்றி இந்த நிலைக்கு த ள்ளப ட்டார். இப்படி இருந்ந்த இவரின் செய் தியினை அ றி ந்த தமிழ் சினிமா ச ங் கம் இவரை மீட்டு மீண்டும் ப ழைய வா ழ் க் கை க்கு இவருக்கு வழி காட் டின ர், தற்போது இவர் பல படங்களில் வே லை செய் துகொண் டு இரு ப்பது மட்டு மல்லாமல் மீண்டும் தமிழ் தி ரைப் படங் களில் நடி க்கவு ள்ளார்.

அதுமட்டுமல்லாமல் கொ ரோனா கார ணமாக சி று நடிகர்கள் பா திக் கபட்டி ருந்த தால் பல நடிகர்களும் அவர்களுக்கு உதவித்தொகை அளி த்தனர். அந்த தொகையும் இவருக்கு ச ரி யாக செ ன்று ள்ளது. எது எப்படியோ மீண்டும் பல்லு பாலுவை தி ரையில் காணலாம். இதற்க்கு நாம் த மிழ் சினிமா ச ங்க த்தி ற்கு தான் ந ன்றி சொல்ல வேண் டும்.

Comments are closed.