பி ர பல நடிகை சித்ரா இ ற ப்ப தற்கு முன்னர் நடந்தது என்ன.? வெளி யான வை ரல் சிசிடிவி காட்சிகள்..! ப ரப ரப்பை ஏற் படுத்திய ஆ தார ங்கள்..!!

பி ர பல நடிகை சித்ரா பற்றி ஒ வ்வொரு நா ளும் ஒவ் வொரு த கவல் வெளியாகி கொண்டு ப ரப ர ப்பை ஏற் படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில்தான் சித்ராவின் மாமனார் ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் அதாவது ஹேமந்த்தின் தந்தை நேற்று உதவி போ லீ ஸ் க மிஷ னரிடம் பு கார் அளி த்து ள்ளார். அதில், வி சா ர ணை ஒரே பக் கமாக ந டப்ப தாகவும், வி சார ணை யை வேறு கோ ணங்களில் வி ரிவு படுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார். சித்ரா போனுக்கு ப ல பி ர முகர் களிடமிருந்து அ ழைப்பு வரும் என்றும் ஏன் இப்படி அ ழைப்பு வந்தது, அதன் பி ன்னணி என்ன என்பது பற்றி வி சா ரிக்க வேண்டும் என்று ரவிச்சந்திரன் போ லீ சி டம் அளி த் துள்ள மனுவில் கூறியுள்ளதாக ப ரப ர ப்பு த  கவல்கள் வெளி யாகி வருகின்றன.

மேலும் சித்ராவின் இன்னொரு பக்கம் கு றித்து ரவிச்சந்திரன் ப ல த கவ ல்களை பு காரில் கூறியு ள்ளதாக கா வ ல் துறை வ ட்டார ங்கள் தெ ரிவிக் கின்றன. சித்ரா பற்றி ரவிச்சந்திரன் இவ்வாறு கூ  றியிருக்க கூ டாது என்று சித்ரா ரசிகர்கள் ச மூக ஊ டகங் களில் குமுறி வரு கிறா ர்கள். இதன் பிறகு ரவிச்சந்திரன் அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது, தி ரு மண வர வேற்பு நிகழ் ச்சிக்கு மண்டபம் பார்க்க சென்றோம்.  அப்போது சித்ராவும் எங்கள் கூ ட வந்தார்.

அவர் இ ற ப் பத ற்கு 1 நாள் முன்பு மா லை யில்தான் மண்டபம் பா ர்க்கச் சென்றோம். மண்டபத்தில் ப திவான அந்த சிசிடிவி காட்சி எங்களிடம் உள்ளது என்று அவர் சொன்னார். அதில் சித்ரா எங்களிடம் ச ந் தோ ஷ மாக பே சிய படி வருகிறார். அ ப்புறம் எப்படி த ற் கொ லை க்கு தூ ண் டிய தாக கூற முடியும் என்று கே ள்வி எழு  ப்பி  னார். சித்ரா செல் போனு க்கு யார் யாரி டமிருந்து கா ல் வந்தது.

அவரை யார் யார் தொடர்பு கொண்டார்களோ அதைப் ப ற்றி வி சா ரிக்க வேண்டும் என்றார். ஆர்டிஓ வி சா ர ணை து வங்கும் முன்பாக போ லீ சா ர் முன்கூட்டியே ஹே மந் தை  கை து  செய்தது ஏன் என்று தெ ரிய வில்லை. வி சார ணை க்கு ஒத் துழை த்தும் தி டீ ரென  கை து  செய்யப்  பட்டார். எனவே, வி ரிவான வி சார ணை க்கு உத்தரவிட கோரிக்கை விடு த்து ள்ளேன் என்றார் அவர்.

சித்ரா மாமனார் அளித்த வீடியோ காட்சியில், ஹேமந்த் மற்றும் சித்ரா இ ருவரும் ஆ டி கா ரிலி ருந்து இ ற ங்கி மண்டபத்திற்குள் செல்லும் கா ட்சிகள் உ ள்ளன. மண்டபத்திற்கு உள்ளே ப திவான காட்சிகளும் உள்ளன. அதில் சித்ரா ப த ற்றம் இல்லாமல் இய ல்பாக த்தான் ஹேமந்த் மற்றும் குடு ம்பத் தாரிடம் பேசியபடி செல்கிறார்.மேலும் அந்த வீடியோ பதிவை நீங்களே பாருங்கள்..

Comments are closed.