பிக்பாஸ் ஷிவானியின் அம் மாவை பார் த்திரு க்கிறோ ம் அவரது அப்பா வை பார் த்திரு க்கிறீ ர்களா.? வைர லாகும் புகைப்படம் இதோ..!!

ஷிவானி நாரா யணன் இவர் விஜ ய் டி வியில் ஒ ளிபர ப்பா கிய ப கல் நி லவு சீ ரியல் மூ லம் அறி முக மானார். இத னை தொட ர்ந்து அவர் நடி த்துக் கொ ண்டிரு ந்தார். அதி லிரு ந்து பாதி யிலே யே வி லகி ஜீ தமி ழ் தொலை க்கா ட்சியில் ஒளி பரப் பாகி வரும் இர ட்டை ரோ ஜா என்ற சீ ரிய லில் இரட் டை க தாபா த்திரத் தில் நடி த்து கொ ண்டி ருக்கி றார். மேலும் இ வருக் கென ஒரு ரசி கர் பட் டாளமே உ ள்ளது எ ன்பது குறி ப்பிடத் தக்கது. தற் போது கொ ரோனா வை ரஸ் காரண மாக வீ ட்டிலே யே முட ங் கி உள் ள ஷி வானி.

அவ்வப் போது தனது ரசி கர்களு க்காக இன் ஸ்டாகி ராம் பக் கத்தி ல் புகை ப்பட ங்கள் மற்று ம் வீடி யோக் களை பதிவு செய்வ தை வழ க்கமாகக் கொ ண்டிரு க்கிறார். அந்த வகை யில் தற் போது டான் ஸ் ஆடி க் கொ ண்டே ஒர்க் கவுட் செ ய்வது எப்ப டி என்ற வீடியோ வை தனது இன்ஸ் டாகிரா ம் பக்கத் தில் ப திவிட் டுள்ளா ர்.

அதனை  பழ கிக்கொ ள்ள பார் த்தவ ர்களை விட அவ ர் காட் டிய க வர்ச் சியை பார்க் கவும் ரசிக் கவும் பார்த் தவர்களே அதிகம். ஷிவா னி எப் போதும் இன் ஸ்டா பக் கத்தில் அவரது அ ம்மாவு டன் சேர்ந்து எடுத்த பு கைப்பட ங்களை பதிவி டுவார்.

அப்படி ஒரு நாள் அவ ரது தந்தை யின் புகைப்படத்தையும் இன்ஸ்டா ஸ்டோரி யில் பதிவு செய்தி ருக்கிறார். பி க்பாஸ் ஷி வானி அவரது அப் பாவுட ன் எ டுத்த புகை ப்பட த்தை பாருங்க..

Comments are closed.