இளசு களின் இன்ப தா கத்தி ற்கு ஈடுகு டுக்க அள வற்ற க வர் ச்சி காட் டிய நடிகை நந்திதா..!!

தமி ழ் சினிமா வுக்கு புது மு கங்க ளின் வ ரத் து நாளுக் கு நாள் அ திக ரித்துக் கொண்டே தான் போ கி றது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இந்நிலையில் நடிகை நந்திதா அட்டகத்தி திரைப்படத்தின் மூலம் த மி ழ் சினிமாவுக்கு அ றிமுகமானார். கன் னட ந டிகை யான இவர், அட்டக த்தி திரைப்படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு தமி ழ் சி னிமாவில் தொடர்ந்து வாய்ப் புகள் பெற் றார்.ஸ்வேதா என்பது நிஜப்பெயர், க ர்நாடகாவி ல் பிற ந்தவர். டி வியில் VJ-வாக வேலை பார்த்துள்ளார். எ திர் நீச்சல், முண்டாசுப்பட்டி, கலகலப்பு 2, தே வி 2, ஆகிய பட ங்கள் நந் திதா ஸ்வேதாக்கு ந ல்ல பெய ரை வா ங்கிக் கொடுத்தது. தற்போது டாணா என்ற ப டத்தில் நடித்து படம் வெ ளிவர கா த் துக் கொண்டிருக்கின்றது. இவர் அவ்வ ப்போது க வ ர்ச் சி புகைப் படங்க ளை வெ ளியிட்டு ரசிகர் களை உசுப்பே ற்றி வி டுவார்.

ஊரடங் கு உத்தரவி ன் காரணமாக பி ரபல ங்கள் பலரும் வீட்டி லேயே முட ங்கி வருகி ன்றனர். இத னால் என்ன செய்வ தன்று தெரி யாமல் திணறி வருகி ன்றனர்.ஆரம்பத்தில் வி ளையாட்டாக பொழு தை கழித் து வந் த பி ரபல ங்கள் நாள் நீண்டுகொண்டே போக தற்போது வீட்டை சுத்தம் செய் வது போன்ற விஷ யங் களில் ஈடு பட்டு வருகின்றனர்.சிலர் உடற் பயிற்சி செய்வது, தோட்டத்தை சுத்தம் செய் வது, புதி தாக ஏதா வது ஒன் றை பு திதாக கற் றுக் கொள் வது போ ன்ற வைக ளை செய்து வ ருகின் றனர்.

அந்த வகை யில் தற்போது வெ ளிவ ந்துள்ள புகைப் படத்தை பார்த் த ரசி கர்கள் அவரது உத ட்டை எ க்குத ப்பாக வர் ணி த்து வரு கிறார்கள்.அவர் வெ ளியி ட்டுள்ள அந்த புகைப் படம் இதோ.

Comments are closed.