பி கி னி அணிந்து இல வசமாக க வர் ச்சி காட்டிய கரிஷ்மா டன்னா..!! தி ண றி போன் இளசு கள்..!!

அவர் 2014 இல் ரியா லிட்டி ஷோ பிக் பா ஸில் ஒரு போ ட்டியா ளராக வும், முத ல் ரன் னர்-அப் ஆக வும் இரு ந்தார். ஜா ரா நாச்சே திகா , நாச் பா லியே மற்றும் ஜல க் திக் லா ஜா போ ன்ற பிற ரியா லிட்டி ஷோ க்களி லும் தோ ன்றினார். 2020 ஆம் ஆண்டில், அவர் பங்கே ற்று பயம் காரணி கத்ரா ன் கே கி லாடி 10 இன் வெற் றியா ளராக உ ருவெ டுத் தார். சுன்னீல் த ர்ஷனின் தோ ஸ்தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபாரெ வர்மூலம் பாலி வுட் துறையில் நந்தினி தாப்பர் என்ற படத்தில் தன்னா அறிமுகமானார். 2013 ஆம் ஆண்டில், இந் திரகு மாரின் வெற் றிகர மான நகை ச்சு வை கி ராண் ட் ம ஸ்தி யில் அ வர் கா ணப்பட் டார். ஜூன் 2018 இல், ராஜ் குமார் ஹி ரானி யின் சஞ் சய் தத்தி ன் வா ழ்க் கை வ ரலா ற்றில் சஞ்சு என்ற த லை ப்பில் இட ம்பெ ற்றார்.

ஊர டங்கு உத் தரவின் கார ணமா க பி ரபல ங்கள் பல ரும் வீட் டிலே யே மு டங் கி வ ருகின் றனர். இத னால் என்ன செ ய்வ தன்று தெரி யாமல் திண றி வருகி ன்ற னர். ஆர ம்பத் தில் விளை யாட் டாக பொ ழுதை கழி த்து வந்த பி ரபலங் கள் நாள் நீண்டுகொ ண் டே போ க த ற்போ து வீ ட்டை சுத் தம் செய் வது போ ன்ற விஷ யங்க ளில் ஈடு பட்டு வ ருகின்ற னர். சில ர் உடற் பயி ற்சி செ ய்வது, தோட்டத்தை சுத்தம் செய்வது, புதிதாக ஏதாவது ஒன்றை புதிதாக கற்றுக்கொள்வது போன்றவை களை செய்து வருகி ன்றனர்.

இந்நி லையில் ஊரடங்கு காரண மாக வீட்டில் பொழுதை கழிக் கும் இவரின் க வர் ச்சியான புகைப்படங்கள் இ ணையத்தளத் தில் பரவி ரசிகர் களிடையே கவனிக்கப்ப ட்டு வருகின்றது. இ தோ அந்த புகைப்ப டம்.

Comments are closed.