இள சுகளை சூ டேற் றும் கி சுகி சு காட் ச்சிகள் வெளி வந்தன ..!! க வர் ச்சி போஸ் கொடுத்த சிருஷ்டி டாங்கே..!!

தமி ழில் கா தலாகி என்ற பட த்தின் மூல ம் அறிமு கமானவ ர் சிரு ஷ்டி டாங் கே.  இவர் த மி ழ் மொ ழி மட்டு மல்லா து தெலு ங்கு, ம லையா ளம் போன் ற பிற மொ ழிப் பட ங்களி லும் நடி த்து வருகிறா ர். இவர் தமிழில் ஒரு சில ப டங்க ளில் ந டித்து வ ந்த இவ ருக்கு மே கா என்ற பட த்தின் மூ ல ம் ரசி கர்க ளிடம் ந ல்ல வரவே ற்பு கிடை த்தது.  இந்த பட த்தில் வரும் புத் தம் புது காலை என்ற பாடல் இவரை பி ரப லமாகி விட்டது. அதன் பிறகு இவருக்கு டார்லிங், எனக்குள் ஒருவன் , கத்துக்குட்டி, நவரச திலகம் , சரவணன் இருக்க பயமேன் ராஜாவுக்கு செக் போன்ற படங்களில் நடித்தார். தற் போது விஷால் நடிக்கும் சக்கரா படத்திலும் இவர் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.அந்த படத் தில் மிகவும் தை ரியசாலியான பெண்ணாக, புதுமைப் பெண்ணின் அவதாரமாக நடித்திருப்பார். என்ன தான் இவர் தமிழ் திரையு லகில் பல வ ருடங் களாக திரைப்படங்களில் நடித்து வந்தாலும் தற்போது வரை முன் னணி நடிகை எனும் அந்த ஸ்தை பெறவி ல்லை. கோலி வுட் சினிமா துறை யில் சில படங் களே நடித்து  ருந் தாலு ம் இவ ரது தா க்கம் இளைஞ ர்களை தன் வசம் திரும்பி பார்க்க வை த்தது.

ஊரடங்கு உ த்தரவின் கா ரணமா க பிரபலங் கள் பலரு ம் வீட்டி லேயே முடங் கி வரு கின்றனர். இதனால் என்ன செய்வதன்று தெரி யாமல் திணறி வருகி ன்றனர்.ஆரம்பத்தில் வி ளையா ட்டாக பொழுதை கழித்து வந்த பிரபலங் கள் நாள் நீண்டுகொண்டே போக தற்போது வீட்டை சுத் தம் செய்வது போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபட்டு வருகி ன்றனர்.சிலர் உடற் பயிற் சி செய்வ து, தோட்டத்தை சுத்தம் செய்வது, புதிதாக ஏதாவது ஒன்றை புதிதாக கற்றுக்கொள்வது போ ன்றவைகளை செய்து வரு கின்ற னர்.

இந்நி லையில் ஊர டங்கு காரண மாக வீட்டில் பொழுதை கழிக்கும் இவரின் க வர் ச்சி யான புகைப்படங்கள் இ ணைய த்தளத்தில் பரவி ரசிகர்க ளிடையே கவ னிக்கப் பட்டு வருகி ன்றது. இ தோ அந்த புகைப்படம்.

Comments are closed.