பால்ல விழு ந்த பண கற்கண்டு மா றி பளப ளன்னு சூ டு ஏற் றும் தெலு ங்கு தேவதை ..!! கல்யாணி பிரியதர்ஷன்..!!

கல் யாணி பிரி யதர் ஷன் தனது திரைப் பட வா ழ்க்கை யை 2013 ஆம் ஆண் டில் சாபு சிரிலி ன் கீழ் உதவி தயாரிப்பு வடிவ மைப்பாளராக கிரி ஷ் 3 என்ற தி ரைப்ப டத்தில் தொ டங்கினார், மேலு ம் 2016 ஆம் ஆண்டில் தமிழ் திரைப்படமான இரு முகன்  இல் உதவி கலை இயக்குநராக பணியாற்றினார்.அடு த்த ஆ ண்டில், அகில் அக்கி னே னிக்கு ஜோடி யாக தெலுங்கு படமான ஹலோ மூலம் அறிமுகமானார். இதை பிரியதர் ஷனின் முன் னாள் உதவி யாளரான விக்ரம் குமார் இ யக்கி யுள்ளார், மேலும் நடிகர் அக்கி னேனி நாகா ர்ஜுனா தயா ரித்தார். இந்த படம் 22 டிசம்பர் 2017 அன்று உ லகளவில் வெளியிடப் பட்டது, மேலு ம் அவரது நடிப்புக்கு விமர் சகர்களி டமிரு ந்து நேர் மறை யான வரவேற்பை ப் பெற்றார்.  மலை யாளத்தில் அவரது முதல் படைப்பு பிரியத ர்ஷன் இயக் கிய மர க்கர்: அரபிகடாலின்டே சிம்ஹாம் என்ற காலப்ப குதி யுடன் இருந்தது, இருப்பினும் அவர் மொழி யில் முத ன்மு தலில் வெளியானது . பின்பு தமிழில் ஹீரோ என்ற படத்தி ன் மூலம் அறிமுகம் ஆனார்.

ஊரட ங்கு உத்த ரவின் கா ர ணமாக பி ரபல ங்கள் ப லரும் வீட் டிலே யே முடங் கி வரு கின்றனர். இதனால் என்ன செய் வதன்று தெ ரியாம ல்  திணறி வரு கின் றனர்.ஆர ம்பத் தில் விளை யாட்டாக பொ ழுதை கழித்து வந்த பிரபல ங்கள் நா ள் நீ ண்டுகொ ண்டே போக தற் போது வீட் டை சுத்தம் செ ய்வது போ ன்ற விஷய ங்களில் ஈடுப ட்டு வரு கின்றனர்.சிலர் உடற் பயி ற்சி செய்வது, தோ ட்டத் தை சுத்தம் செய் வது, புதிதாக ஏ தாவது ஒன்றை புதிதா க கற்று க்கொள்வது போன் றவைக ளை செ ய்து வருகின்றன ர்.

இந்நி லை யில் ஊரடங்கு கார ணமாக வீட் டில் பொழு தை கழி க்கும் இவரின் க வர் ச்சி யான பு கைப்பட ங்கள் இணை யத்தள த்தில் ப ரவி ரசி கர்க ளிடை யே கவ னிக் கப்பட்டு வருகின் றது. இதோ அந்த புகைப்ப டம்.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CineTime (@cinetimee)

Comments are closed.