த ளத லவேணு அந்த மா திரி உ டை அணி ந்து காட்டி இள சுகளை க வர் ந்த வைஷ்ணவி..!!

வைஷ் ணவி ஒரு இந் திய வா னொலி ஜா க் கி ம ற்றும் பத்தி ரிகை யாளர். அவர் செ ன்னை யை சேர்ந் தவர் ஆ வார் இவர் பிக் பாஸ் மோளம் மக் களி டையே நல்ல வரவே ற்பை  பெற் றார் . அந்த வீட் டில் அவர் மற்றவர் களை பற்றி அதிக ம் பே சியதால் அவர் சில நாட் களு க்கு தனி மை படுத்தி வைக்க ப்பட்டு இருந்தார் .ஊரடங்கு உத்தரவின் காரணமாக பி ரபல ங்கள் பலரும் வீட்டிலேயே முடங்கி வருகின் றனர். இதனால் என்ன செய் வதன்று தெரி யாமல் திணறி வருகின்றனர்.ஆரம்பத்தில் விளையாட் டாக பொ ழுதை கழித்து வந்த பிரப லங்கள் நாள் நீண்டு கொண் டே போக தற் போது வீட்டை சுத்தம் செய் வது போன்ற விஷயங்களில் ஈடுப ட்டு வருகின்றனர்.சிலர் உட ற் பயிற்சி செய்வது, தோட்டத்தை சுத் தம் செய்வது, புதிதாக ஏதாவது ஒன்றை புதிதா க கற்று க்கொள்வது போ ன்ற வைக ளை செய்து வருகின் றனர்.

ச மு க வலை தளங் களில் ஆக்டி வாக இ ருக்கும் இவர் தன் நண் பர்க ளுடன் அதில் உ ரை யாடி பகிர் வித்து வருவது வழ க்கமாக கொ ண்டு ள்ளார் .இ ந்நிலை யில் ஊரடங்கு கா ரண மாக வீட்டில் பொழு தை க ழிக்கும் இவரின் க வர்ச்சி யான புகைப்பட ங்கள் இணை யத்தளத் தில் பரவி ரசிகர்க ளிடையே கவனிக்க ப்பட்டு வருகி ன்றது.

இந்நிலை யில் ஊரடங்கு காரண மாக வீட்டில் பொழுதை கழிக்கும் இவரின் க வர்ச் சியான புகை ப்படங்கள் இ ணையத்த ளத்தில் பரவி ரசிகர்களி டையே க வனிக்க ப்பட்டு வருகின்றது.

Comments are closed.