பி ரபல இயக் குனர் தி டீ ர் ம ர ண ம்..!! உ ச்சக் கட்ட அ திர் ச்சி யில் திரை யுலகம்..!! சோ கத்தில் முழ் கிய குடு ம்பம்..!!

பி ரபல இய க்குநர் எஸ்.பி.ஜனநாத னுக்கு மூ ளை ச்சா வு ஏற் பட்டு ள்ள தாக மரு த் துவ ர்கள் தெரி வித் துள்ள னர்.விஜய் சேதுபதி, ஸ் ரு திஹா சன் ந டிப் பில் லா பம் எனு ம் ப டத் தை பி ரப ல இய க்கு நர் எஸ்.பி.ஜன நாதன் எ டுத் திரு க் கிறார். இ ப்ப டம் ரிலீ சுக்கு  த யா ராகி வ ரும்  நி லை யில் இப் ப டத்து க்கான எ டிட் டிங் பணி யில் இ ருந்த ஜன நாதன், நேற் றைய தி ன ம் வீட் டுக்கு செ ன்றுவி ட்டு மீ ண் டும் எடிட் டிங் ப ணி க்கு தி ரும்ப வில்லை.

அவ ரது வீட்டு க்கு செ ன்று பார் த்த போது, அவர் சு ய நி னை வி ன்றி அ ங்கு ம ய ங் கிக் கி டந்து ள்ளார். அவரை மீ ட்ட உத வி யாள ர்கள் செ ன்னை க்ரீம்ஸ் சா லையி  ல் உள் ள அப் போ லோ ம ரு த் துவ ம னை யில் சேர் த்த ன ர்.

அத ன் பி ன்பு தான் அ வருக்கு மூ ளை ச்சா வு நே ர்ந்து ள்ளதா க தெ ரி வி த்த மரு த்துவர் கள் அவ ரை தீ வி ர பி ரிவில் அ னு மதி த்து மேற் கொ ண் டு வந் தன ர்.நே ற்றிர வு வி ஜய் சேது பதி, அமீர், கரு.பழ னி யப் பன் உள் ளிட் டோர் மரு த்து வ மனை க்கு சென் று ள் ளனர்.

வி ஜ ய் சே துபதி மட் டும் தா மத மாக ஜ னநா த னை பார் த்து ள் ளார். இ ந்த நிலை யில் ச ற்று முன் அ வர் ம ரு த்து வ மனை யில் ம ர ணி த் து வி ட்ட தாக த க வ ல்கள் வெ ளிவ ந்துள் ளது.

Comments are closed.