90ஸ் கிட்ஸ் மற க்க முடி யாத தொகு ப்பா ளினி பெப்ஸி உமா என் னவா னார்.? இப்போது எப்படி இருக் கிறார் தெரியுமா.? தேடி வந்த பட வாய் ப்புக ளுக்கு என்ன சொன்னார் தெரியுமா.?

பெப் சி உமா எ ன்று சொன் னால் இன் றை க்குக் கூட இ ளைஞ ர்கள் துள்ளி குதி த்து கொ ண்டா டுவா ர்கள். அந்த அள விற்கு அ வரு டைய அ ழகும், கு ரலும் ரசி கர்களை  க ட்டி இழுத்த து. மேலும், 90 கால கட் டங்க ளில் போன் பிர பல ம் இல் லாத கால த்தி ல் கூட அ திக ர சிகர் களை கொண் டவர் இவர். அதோ டு அவரு டைய சிரிப் பு ,அ ழகு, கு ரல் என அவ ரை பு கழா தவ ர்கள் யா ரும் இரு க்க மா ட்டா ர்கள்.அது ம ட்டும் இல் லாமல் இவர் சினி மா நடி கை களை வி ட கொள் ளை அழ கும், ரசி கர்களை யும் கொ ண்டவர். மேலும், என் றும் மா டர்ன் உ டைக ளை போ டாத வர்.

அதோ டு அவர் அழ காக வண் ண வ ண்ண புட வைகளை உ டுத்தி கொண் டால் பொ தும் பார்ப்பத ற்கு கண்க ளை கவர வைக்கும். அது தான் அவருடை ய கூடுதல் சிறப் பும் ஆ கும். அதுமட் டும் இல் லாமல் இன்று வரை அவர் இட த்தை யா ராலும் பூர் த்தி செய் யவில் லை. மேலும், எந்த விஜே  கூட அவரு டைய இட த்தை பி டிக்க வில் லை என்று தான் சொ ல்ல வேண்டும்.

அன் றைய கால த்தில் பெப்சி உமா நிக ழ்ச்சியை பா ர்ப்ப தற்கு ஏரா ளமான  ர சிக ர்கள் இரு ந்தனர். அதற்கு கா ரணம் கொ ஞ்சி கொ ஞ்சி பே சும் உமா வின் பே ச்சு தான் கிட் டத்தட்ட உமாவி ற்கு ஆகவே 18 வ ருடங் கள் பிர பல மாக ஒ ளிபர ப்பா னது. பல வருடங் களு க்கு முன்பு ஒ ளிபர ப்பான பெப்சி உமா நி கழ்ச் சியை பற்றி தற்போது பேசினா ல் கூட அ னைவரு க்கும் ஞா பகம் வ ந்து வி டும் அந்த அளவி ற்கு ர சிக ர்களி டம் நீ ங்காத இட த்தை பி டித்து ள்ளது.

பிர பல மாக இ ருந்த கா லத்தில் பெப் ஸி உமா விற்கு ஏ ராள மான சி னிமா வா ய் ப்புகள் வந் துள்ளன. ஆனால் அனை த்து வாய் ப்புகளை யும் த விர்த் துள் ளார். ஷா ருக் கானு டன் ஒரு ப டத் தில் நடி க்கவு ம் கூ ப்பிட்டு உள் ளனர் அதை யும் நிரா கரித் துள் ளார். தொகு ப்பாளி னிக்கு முத ன்முதலா க கட்-அவுட் வை க்க ப்பட் டது என் றால் இவரு க்கு தான்.

அந்த க் கால க்கட்டங்க ளில் கு ஷ்புக்கு இ ணை யாக இவ ருக்கு ர சிக ர்கள் இருந்தா ர்கள். அவர் ஜெயா டிவி யில் ஆல்பம் நிக ழ்ச் சியை தொகு த்து வழங் கினார் அதில் திரை ப்பட நடிகர் நடிகை க ளையும் முன் னணி பிர முகர்க ளையும் அவர்களி ன் வாழ் க்கைக் கதைக ளை அவர்க ளின் நேர் காணல் மூலம் மக் களுக் கு நிறை ய சுவா ரசி யமான கதை களை தெ ரியப் படுத்தி னார்.

அது மட்டும் இ ல் லாமல் மூ ளை வ ளர் ச்சி இ ல்லாத சி றுவன் ஒ ருவன் உ மாவின் தீ விர ரசி கராம். மே லும், அந்த சிறு வன் வாயில் இரு ந்து வ ரும் ஒரே வா ர்த்தை உமா மட்டும்  தான். அ தோடு இதை அவ ருடைய அ ம்மா போனில் உமாவிட ம் சொல்லி இருக்கிறா ராம்.

இ தைக் கேட்டு நெகி ழ்ந்து போ ய் உமா அவ ர்கள் அந்த சி றுவனை நே ரில் சந்தித்து உள்ளார். அப்போது அந்த சிறுவ ன் பே ப்பரில் உமா என் று எழு தியுள்  ளார். இந்த அளவிற்கு பி ரப லமா ன உமா அவர்கள் தற்போது சினிமா மற்றும் டி வியில் இ ருந்து விலகி ஒரு நி றுவன த்தின் இயக் குன ராக பணி பு ரிந்து வரு கிறார்.

Comments are closed.