அ ங் ககொ ஞ் சம் இ ங்க கொஞ் சம் கா ட்டி ரசி கர்க ளின் உ யி ரை எ டு த்த பார்வதி நாயர்..!! இள சுகளை வசி யம் படு த்திய க வர் ச்சி காட்சி..!!

த மி ழ் சினி மாவில் என் னை அறி ந்தால் பட த்தின் மூல ம் அறி முகம் ஆன வர் பார்வதி நாயர். மலை யாள படங் களில் இவர் அதி கம் நடித்து உ ள்ளார். அதன் பி றகே த மி ழ் சினி மாவில் இவர் அறி முக ம் ஆனார். என் னை அறிந் தால் பட த் திற்கு கிடை த்த வர வேற் பை தொ டர் ந்து இவர் நி றைய த மி ழ் ப ட வா ய்ப் புகள் வந் தன. இத னை அடு த்து இவர் உத் தம வி ல் ல ன் கோ டிட்ட இட ங்க ளை நி ரப்பு க , வெ ல்ல ரா ஜா, சீதக் காதி போன்ற படங்களில் இ வர் ந டித் துள்ளார்.

இவர்  த மி ழ் தி ரையு லகில் சில தி ரைப்ப டங்களில் நடித்து வந்தாலும் தற்போ து வரை முன் னணி நடிகை எனும் அந்த ஸ்தை பெறவில் லை.தொட ர்ந்து மலை யாளம் மற்று ம் க ன்ன டம் மற் றும் த மி ழ் படங் களில் இவர் நடித்து வரு கிறார்.

ஊரடங்கு உத்தரவி ன் கார ணமாக பி ரபலங் கள் பலரும் வீட்டிலேயே முட ங்கி வருகின் றனர். இதனால் என்ன செய்வதன்று தெ ரியாமல் திண றி வரு கின்றனர்.ஊர டங்கு உத்தர வின் காரண மாக பிரபல ங்கள் பலரும் வீட்டிலே யே முட ங்கி வருகி ன்றனர். இதனா ல் என்ன செய்வத ன்று தெரியா மல் திண றி வருகி ன்றனர்.

ஆர ம்பத்தில் வி ளையா ட்டாக பொ ழுதை க ழித்து வ ந்த பிர பலங் கள் நாள் நீ ண்டுகொ ண்டே போ க த ற்போது வீ ட்டை சுத் தம் செ ய்வது போன் ற விஷ யங் களில் ஈ டுபட்டு வரு கின் றனர்.சி லர் உ டற் பயி ற்சி செய்வது, தோட்டத் தை சுத்தம் செய்வது, புதிதாக ஏதா வது ஒன்றை புதிதாக கற்று க்கொ ள்வது போன்றவை களை செய்து வருகின்ற னர்.

இந்நிலை யில் ஊர டங்கு கா ரண மாக வீ ட்டில் பொ ழுதை கழி க்கும் இவ ரின் க வர் ச்சியா ன புகை ப்பட ங்கள் இ ணையத் தளத் தில் ப ரவி ரசிகர் களி டையே க வனிக் கப்பட்டு வருகி ன்றது. இதோ அந்த புகை ப்படம்.

Comments are closed.