கே.ஜி.எப் திரை ப்படத் தில் நடித்த நடிகை மாளவி காவின் கண வர் இவர் தான..!! சந்திரமுகி படித்தில் கூட நடித் துள்ளார்..!! வைர லாகும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

சினி மாவி ற்கு வ ருவத ற்கு ப த்து வ ருடங் களுக்கு முன்பு ஒரு க ன்னட சேன  லில் ‘பதுக்கு ஜடக் காபண் டி’ என்ற ச ட்ட நி கழ் ச்சியை நடத் தி னார் மாளவிகா அவினாஷ் அவர்கள். அப் போதே க ன்னட மக் களி டை யே நல் ல ஓர ளவிற் கு பிர பலா மா க பா ர்க்கப ட்டா ர். பிறகு பல க ன்ன டப் ப டங் களி ல் ந டிக் கும் வா ய்ப் பினை பெ ற்று அதி லும் சி றப் பாக ந டித் தார். த மிழி ல் கு றை வான ப டங் களி ல் நடி த்தி ருந் தாலும், ‘ஜேஜே’ உ ட்ப ட சி ல த மி ழ் ப டங் களின் மூ லமா க தமி ழில் த னக்கா ன இ டத் தைப் பெ ற்றி ருக்கி றார்.

சி ல வரு டங் களு க்கு முன் ஒ லிப ரப் பாகிய ‘செல் லமே’ நாடக தொ டரில் நெக ட்டிவ் ரோலி ல் நடி த்தி ருந் தார். நடி கை, வழ க்கறி ஞர், அ ரசி யல்வாதி எ னப் ப ன்மு கம் கொ ண்ட மா ளவி காவி ற்கு, ‘KGF’ தி ரை ப்ப டம் பு தை யலாக அமை ந்தி ருக் கிறது.

சமீ பத்தி ல் பேட் டி ஒன் றில் பங் கேற்ற மாள விகா இந் தப் பட த்தில் நடி த்த அனு பவம் கு றித்து பேசி யுள்ளா ர். அதில் ‘கே.ஜி.எஃப் – இர ண்டா வது சேப் டரி’ல் என் கேர க்டரு க்கு மு க்கி யத் துவம் இரு க்கு ம்னு இய க்கு நர் சொ ல்லியி ருக்கி றார்.

தற் போது இணை யத்தில் இவர் தன கண வருடன் இரு க்கும் புகை ப்படம் வெ ளியா கி ட்ரெ ன்ட் ஆ கி வரு கிறது. அவர் வே று யா ரும் இல் லை, ச ந்திர முகி ப டத் தில் ரா மச்ச ந்திரா ஆச் சாரி யாக நடி த்த நடி கர் அவி னாஷ் தான். இவர் கன் னட த்தில் வி ல் ல ன் கதா பாத் திரம் குண சித்திர கதா பாத் திரம் எ ன அனை த்தி லும் கல க்கி யவர்.

தமி ழில் விஜ ய் ந டிப்பில் வெ ளியா ன தி ரு மலை பட த்தில் அ சோக் க தா பாத் திர த்தில் நடி த்தி ருப் பார். மேலும் சந் திரமுகி திரை ப்ப டத்தில் நடித்த அந்த சி றிய கதா பாத் திரத்தின் மூ லமாக பி ரபலம டைந்த வர். மேலும் இவ ருக்கு கன் னடத் தில் மிக பெ ரிய ரசி கர்கள் ப ட்டா ளம் இ ருப்பது குறி ப்பிடத் தக் கது.

2001 ஆம் ஆண்டு அவி னாஷ் மற் றும் மா ளவி காவி ற்கு கா த ல் ஏற் பட் டு பி ன்பு தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண்டு ள்ள னர். இவர்கள் இ ருவ ரும் நடிக ர்கள் எ ன்பது பல ரசி கர்க ளுக்கு தெ ரியும். ஆனா ல் க ண வ ன் ம னை வி எ ன்பது ஒரு சி ல ரசி கர்க ளுக்கு ம ட்டுமே தெ ரியும்.

Comments are closed.