தறு மாறு க வர் ச்சி உடை யில் சஞ்சனா சாரதி..!! வா யை பிள ந்து பார் க்கும் இளசுகள்..!!

சென் னையில் பி றந்த சஞ்சனா படித்தது எல்லா மே செ ன்னை யில் தான். படிப் பை முடி த்த பி ன்னர் ஹாங்காங்கில் உள்ள ஒரு ஊடக நிறுவனத்தில் பணியாற்றியுள்ளார்.அதன் பின்னர் பாலாஜி சக் திவேல் இயக்கத்தில் வெளியான வழக்கு எண் 18 என்ற படத்தின் மூலம் சி னிமா வில் அறி முகமா னார்.ந டிகர் விஜய் நடிப் பில் வெ ளிவ ந்த து ப்பா க்கி தி ரைப்ப டத்தில் அ வரு க்கு த ங் கையாக நடித்த சஞ்சனா சாரதியின் தற்போ தைய புகை ப்படங்கள் இணையத் தில் தீயாய் பர வி வருகின்றது.மேலும் இவர் ஃபிங்கர் ட்ப் என்ற மேலும் சீரிஸ்ல் கூட நடித்திருக்கிறார். இறுதியாக இவர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியாகி இருந்த என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா படத்தில் நடித்திருந்தார்.அதன் பின்னர் இவ ர் வேறு எந்த படத்திலும் காண முடிவ தில்லை. அ ந் த பட த்தில் மிக வும் தை ரியசா லியான பெ ண் ணா க, புதுமைப் பெண் ணின் அவதாரமாக நடித்தி ரு ப்பா ர்.

ஊர டங்கு உத்தர வின் கா ரணமாக பி ரபல ங்கள் பலரும் வீட்டிலேயே முடங்கி வரு கின்றனர். இதனால் என்ன செய்வதன்று தெரியாமல் திணறி வருகின்றனர்.ஆரம்பத்தில் விளையாட்டாக பொ ழுதை கழித்து வந்த பிரபலங்கள் நாள் நீ ண்டு கொண்டே போக தற்போது வீட்டை சுத்தம் செய்வது போ ன்ற விஷ யங்களில் ஈடுபட்டு வரு கின்றனர்.சிலர் உடற் பயிற்சி செய்வது, தோட்டத்தை சுத் தம் செய்வது, புதி தாக ஏதாவது ஒன் றை புதி தாக க ற்றுக்கொ ள்வது போ ன்றவை களை செய்து வருகி ன்றனர்.

இந் நிலை யில் ஊ ரடங் கு கா ரண மாக வீட் டில் பொழு தை கழி க்கும் இவரி ன் க வர் ச்சியா ன பு கைப்ப டங் கள் இணைய த்தளத் தில் ப ரவி ர சிகர் களி டையே கவ னிக்க ப்பட் டு வ ருகி ன்றது. இதோ அந் த புகை ப் படம்.

Comments are closed.