மாஸ்டர் பட த்தில் அ ம்மா வாக நடித்த நடிகையின் ம க ள் இவங்க தானா.? புகை ப்படத்தை பார்த்து வி யந் து போன ரசிக ர்கள்..!! வை ரலா கும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

த மிழ் சினிமா வில் அ சைக் க மு டியா து இட த் தில இரு க்கும் த ளபதி விஜயை பற்றி தெ ரி யா த ஆ ளே கி டை யாது. இவர் தன கென் று ஒரு பெ ரிய ரசி கர்க ள் ப ட் டா ள த் தை தான் வ ச ம் வைத் துள் ளவர். கோ லிவுட் சினிமா து ரை யின் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் என்று அள விற்கு வள ர்ந்து நிற்கும் நடிகர் என்றல் அவர் தான் நடிகர் விஜய் அவர்கள். இவர் பல ப டங் களில்  ந டித் துள் ளா ர். ஆர ம் பா கால கட் ட த் தில் தோ ல்வி க ளையே சந் தித் து இரு ந்தாலும் தற் போது நடிகர் வி ஜய் வ ள ர்ந்து நி ற் கு ம் உ ய ர ம் எ ல் லை யை தா ண் டிய து.

தொ ழில் ரீ தியா க விஜய் என் று அ ழைக் கப் படும் ஜோசப் விஜய் சந் திரசேகர் ஷோபா என் பவரு க்கு  22 ஜூன் 1974ஆம் ஆண்டு அன்று பி றந்தார். ஒரு இந் திய நடிகர், நடனக் கலை ஞர், பி ன்ன ணி  பா டகர் மற்றும் ப ரோ ப காரர் ஆவார்.

தற்போது விஜ ய் மற்றும் விஜய் சேது பதி நடி ப்பில் லோ கேஷ் க னகராஜ் இய க்கத் தில் வெ ளியா ன தி ரைப் படம் மா ஸ்டர். மேலும் சமீப த்தில் இப் படத் திலி ருந்து Delete செ ய்யப் பட்ட கா ட்சி ஒன் றை அ மேசா ன் த னது யூடு யூப் பக் கத் தில் வெளி யிட் டிரு ந்தது.

இந்த கா ட்சியில் த வறு செ ய்த மா ணவனி ன் அம் மா வாக நடி த்திரு ந்த வர் நடி கை சுரேகா வாணி. இவர் தெ லுங்கு தி ரையு லகில் மிக வும் பி ரபல மான நடி கை ஆவர்.இந் நிலை யில் நடிகை சுரேகா வாணி ச மீப த்தில் தன து மக ளுடன் கருப்பு நிற அழ கிய பு டவையி ல் பு கைப்படங் களை வெ ளியிட்டு ள்ளா ர்.

இந்த புகை ப்பட ங்களை பார் த்த ர சிகர் கள் பல ரும் உங் கள அ ம்மா னு சொ ல்ல முடி யல நீங்க ரெ ண்டு பெ ரும் அக் கா தங் கச்சி பொ ல்லா த இரு க்கணு சொ லி இரு ந்தார் கள். இதோ அ ந்த புகை ப்ப டங்கள்..

Comments are closed.