மொ த் த அ ழ கை யும் ரசி கர்க ளுக்கு வி ருந் த ளித் த கஜோல்..!! புகைப் படத்தை பார்த்து திண் டாடும் இளசு கள்..!!

கஜோல் தேவன் கஜோல் என்று பெய ரிடப்பட் டவர், ஒரு இந் திய திரைப் பட நடி கை. இந்தி சி னிமாவின் மிக வெற்றிகரமான நடிகைகளில் ஒருவராக ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட, ஆறு பிலிம் பேர் விருதுகள் உட் பட ஏராளமான பாராட்டுக்களைப் பெற்றவர் கஜோல், இவர்களில் முன்னதாக தனது அத் தை அமைத்த சாதனையைப் படைத்து மிகச் சிறந்த நடிகைக்கான விருதுகளைப் பெற்றார். நூதன். 2011 ஆம் ஆண்டில், நாட்டின் நான்காவது மி க உ ய ர்ந் த சி வி ல் ho no r ர வ மா ன ப த் மஸ் ரீயை இ ந்திய அ ர சு hon o red ர வி த் த து.

தனு ஜா மற்றும் ஷோமு முக ர்ஜி ஆகியோரின் ம கள் , கஜோல் பள் ளியில் இருந்தபோதே பெகுடி உடன் நடிப்பில் அறிமுகமானார். பின்னர் அவர் தனது படிப்பிலிருந்து வி ல கி னா ர், ஷாருக்கானுடன் ஜோடியாக பாசிகர் உடன் தனது முதல் வணிக வெற்றியைப் பெற்றார். யே தில்லாகி ரொ மா ன் ஸி ல் ஒரு தி ரு ப்பு மு னை ப் பாத்திரத்தைத் தொடர்ந்து, தில்வாலே துல்ஹானியா ஜெயங்கே மற்றும் குச் குச் ஹோ டா ஹை உள்ளிட்ட பல பிளாக்பஸ்டர்களில் கானுடன் நடித்தார்.

இவை இரண்டும் அவரின் பரந்த பொது அங்கீகாரத்தையும் இரண்டு பிலிம்பேர் விருதுகளையும் பெற்றன சிறந்த நடிகை பிரிவில். இந்த காலகட்டத்தில் நி தி ரீ தி யா க லா ப க ர மா ன குடும்ப நாடகங்களால் அவரது வா ழ் க் கை மேலும் நி றுவப் பட்டிருந் தா லு ம், அது  மறை க் கப் பட் ட உ ண்மை மற்றும் துஷ்மானில் ஒரு ப ழி வா ங் கு ம் படத்தில் ஒரு ம ன நோ யா ளி கொ லை யா ளி யி ன் சி த்த ரி ப் பு ஆகும், இது அவருக்கு அதிக வி ம ர் ச ன பாராட்டுக்களைப் பெற்றது.

ஊரட ங்கு உத்தரவின் காரண மாக பிரபல ங்கள் பலரு ம் வீட் டிலேயே முடங்கி வருகின்றனர். இதனால் என்ன செ ய்வதன்று தெரியாமல் தி ணறி வருகி ன்றனர்.ஆர ம்பத்தில் விளை யாட்டாக பொ ழுதை கழித்து வந்த பிரபலங்கள் நாள் நீண்டுகொண்டே போக தற்போது வீட்டை சுத்தம் செ ய்வது போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.சிலர் உடற் பயிற்சி செய்வது, தோட்டத்தை சுத்தம் செய்வது, புதிதா க ஏதாவது ஒன்றை புதிதாக கற்றுக்கொள்வது போன்றவைகளை செய்து வரு கின்றனர்.

இந்நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக வீட்டில் பொழுதை கழிக்கும் இவரின் க வர் ச்சியா ன புகைப்படங்கள் இணையத்தளத்தில் பரவி ரசிகர்களிடையே கவனிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதோ அந்த புகைப்படம்.

Comments are closed.