ரா ட்ச சன் படத்தில் நடு ங்கவைத கிறி ஸ்டோபரின் அழ கிய கு டும்ப புகைப் படம் வெளி யானது..!! புகைபடத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் இவரா அந்த வி ல்ல ன் என்று அ திர் ச்சி ஆனார்கள்..!!

த மி ழ் சினி மாவில் வள ர்ந்து வரும் நடிக ர்களி ல் ஒரு வராக திக ழ்ந்து வரு பவர் நடிகர் விஷ்ணு விஷால். இவர் பாண்டிராஜ் இய க்கிய வெண்ணிலா கபடி குழு என்ற ப டத்தி ன் மூ ல ம் த மி ழ் சினி மாவிற்கு அறி முகமா னவர் நடிகர் விஷ்ணு விஷால். அதன் பின்னர் பல்வேறு ப டங் களில் நடி த்து ள்ளார். த மிழி ல் கடந் த 2014 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளி யான “மு ண்டாசுப்ப ட்டி” என் ற மு ழுநீள கா மெடி பட த்தை தொ டர்ந்து இய க்குனர் ராம் குமார் மற் றும் நடிகர் விஷ்ணு விஷால் கூட் டணி யில் சமீப த்தில் வெ ளியான ரா ட் ச சன் என்ற பட ம் மிக வெ ற்றிகர மாக ஓ டி ரசி கர்க ளி டையே மா பெரு ம் வர வேற்பி னை பெற் றது.

ஆக் ஷன் திரி ல்லர் ப ட மாக உ ருவா ன இ ந்த ப டத் தில் வி ல் ல ன் ந டிக ராக நடி த்தி ருந்த கிறி ஸ்டோபர் என்ற க தா பாத் திரம் ர சிகர் ம த்தி யில் ம றக்க மு டியா த ஒ ரு ஒரு க தா பாத்தி ரமா க ஏற் படு த்தி இ ருந் தது. அந்த பட த்தை பல ரும் அ ந்த கிறி ஸ்டோ பர் யார் எ ன்று இ ணை யத்த ளத் தில் தேடி க்கொ ண்டு இ ருந் தனர்.

இந்நி லையில் கிறி ஸ்டோபர் யா ர் என் பதற் கான பு கைப் படம் தற் போது வெ ளியா கியு ள்ளது. சமீ பத்தி ல் ரா ட்சசன் பட த்தின் 25 வது நாள் வெ ற்றி வி ழா சென் னை யில் ந டைபெ ற்றது. இ ந்த வி ழா வில் கிறிஸ் டோபறும் பங்கே ற்றிரு ந்தனர் பல ரும் அவர் அ யல் நா ட்டு நப ராக இரு க்கும் என்று எதி ர்பா ர்த்த நி லை யில் அவர் நம்ம ஊரை சேர்ந் தவர் என் றும் தெரி யவந் தது.

அவ ருடைய உண் மை யான பெ யர் சரவணன் இவர் அந்த ப டத் தில் கொ டூ ர மா ன வி ல் ல னாக இருந்த சரவணன் நேரில் மி கவும் பவ் யமா ன சா து போ ல தோ ற்ற மளித் தார். அவர் தான் கி றிஸ் டோபர் என்று யாரு ம் யூ கி க்கவும் இ ல்லை யார் இந்த வி ல் லன்  என்று தெரி யாம லேயே இரு ந்தது.

பிற கு பட க்கு ழு இதற் கென்றே ஒ ரு த னி நி கழ் ச்சிக் கு ஏ ற்பாடு செய் து, ரியல் ரா ட்சசன் யார்.? என் பதை அடை யாளப்ப டுத்தி யது உலகமே அப்போது தான் இப்படி ஒருவர் இரு க்கி றாரா.? என்று பார்த்தது.பார்த்தது மட்டுமின்றி.

இவரா அந்த டெ ர ர் லே டியா க நடி த்தது என்று சற் றே யோ சிக் கும் அள வுக்கு அ மைதி யாக சா தா ரண மாக தோ ற்ற மளி த்தார்.இந் தி ய சி னிமா வில் சை க் கோ த் ர .ல்லர் வகை பட ங்க ளில். இதோ அவரின் புகைப்படம்…

Comments are closed.