திரு மண மாகி 6 வருடம் கழித்து கர்ப்பம்.!! 36 வயதில் பிரபல பா டகி நெகி ழ்ச்சி..!!

பிர பலங் கள் பலர் தி ரு ம ணமா கி கு ழந் தை பெற்று க்கொ ள்ளா மல் தங் களின் மா ர்க் கெட்டை இழ க்கா மல் இருந்து வருகி றார்கள். அதேபோ ல் சி லருக்கு அந் த பாக் கியம் கி டைக் காமல் த வித் தும் வரு வார்கள். அந்த வகையில் இந் திய சி னிமா வின் முன்ன ணி பா டகியாக வும், த மி ழ் முன் னணி இ சைய மைப்பா ளர்கள் பல ரின் பே வரைட் பெ ண் பாடகர் என் றால் அது ஸ் ரேயா கோ ஷல் தா ன்.

டி இமான் மற்றும் ஏ ஆர் ரகுமான் போன் றோர் தாங்கள் இசை யமை க்கும் ஒவ் வொரு ப டத்தி லும் ஸ் ரேயா கோ ஷல் கு ரலில் ஒரு பாட லாவது பாட வை த்து வி டுவா ர்கள்.ஸ் ரேயா கோஷல் நடி கைகளைப் போல வே மா டலிங் து றையிலும் சி றந்து விளங் கி வரு கிறார்.

அவ் வப்போது மாட ர்ன் உ டைக ளில் பு கைப் படம் எடு த்து த ன்னுடைய ச மூ க வ லைத ளப் ப க்கங் களில் வெளி யிடுவார். வயது 36 ஆனா லும் இன் னும் பார் ப்பத ற்கு இளம் பெ ண் போல் தோற்றம ளிக்கும் ஸ் ரேயா கோஷலுக்கு தி ரும ணமானதே நிறை ய பேருக்கு தெரி யாது.

ஸ்ரேயா கோஷல் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு தன் னுடைய நீ ண்ட கால கா தலர் ஷீ லாதித்யா என்பவரை தி ரு மண ம் செய்து கொ ண்டார்.தி ரும ண மாகி ஆறு வருடம் ஆகி யும் கு ழ ந் தை இல் லாமல் மி கவும் க வலை யில் இரு ந்த ஷ்ரே யா கோஷால்.

தற் போது மு தல் மு றையாக கருவுற் றிருக்கும் புகை ப்படத்தை நெகி ழ்ச்சியு டன் தன் னுடைய இன் ஸ்டாகிராம் பக்க த்தில் பதி விட்டு ள்ளார். இதை கேள் விபட்ட பி ரபல ங்களும் ரசிக ர்களும் அவ ருக்கு வா ழ்த்து க்களை தெரி வித்து வரு கிறா ர்கள்.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by shreyaghoshal (@shreyaghoshal)

Comments are closed.