விஜய் டிவி குக் வித் கோமாளி பி ரபலம் பாபா பாஸ்கரின் கு டும்ப த்தை பார் த்து ள்ளீ ர்களா..!! இதோ அவரின் அழ கான குடு ம்ப புகைப்படம்..!!

விஜய் டிவியில் ஒளி பரப்பா கும் குக் வித் கோ மாளி ரசி கர்க ளிடையே நல்ல வர வேற்பை பெற் றது. இத னால் அடுத்த இர ண்டாவது சீசன் தொட ங்கி தற் போது அதுவும் ரசிக ர்களிடையே பி க்பாஸில் வி ட அ திக அள வில் ரீ ச்சா கி உள் ளது. அதிலும் குறிப் பாக இரு க்கும் கோ மாளி களான சிவாங்கி, பாலா, புகழ், சரத், மணிமேகலை, சக்தி, சுனிதா போன் ற கோ மாளி களை ரசி கர்கள் அ திகம் விரும் பிப் பார்க் கின் றனர்.

அவர்க ளை தொ டர்ந்து அஸ்வின், பாபா பாஸ்கர், சகிலா, பவித்ரா, மதுரைமுத்து, தர்ஷா குப்தா, தீபா, கனி இவர்கள் தங்க ளது சமை யல் கலை யை வெளி ப்படு த்தி வரு கின்ற னர். இந்த வகை யில் நட ன இய க்குன ரான பாபா பாஸ்கர் சிற ப்பாக ச மைப்பது, நடன மாடு வது, காமெடி செய் வது என அ னைத்தி லும் க லக் கி வரு கிறார்.

கோ மாளிகளுக்கு சமமாக செம ஜாலி யாக கமெண்ட் கொ டுத்ப் பதால் தற் பொழு து இவ ருக்கு ரசிக ர்கள் அ திகரி த்து ள்ளனர். இந்நி லையில் இவர் குடும் பத்தோ டு திரு ப்பதி க்கு செ ன்றுள் ளார். அங்கு அவர் தன து மக ன், மக ள் மற்றும் ம னைவி யுடன் எடுத்து க்கொ ண்ட பு கைப் படம் ஒன்று வெ ளி யானது.

தற் போது இணை யதள த்தில் வெ ளியா கி வை ரலா கி வ ருகிற து. இந்த புகை ப்படத் தை பார்த் த ரசிக ர்கள் பாபா பாஸ்கரின் கு டும்ப பு கைப்பட த்தை இ ணைய தளத் தில் வை ர லாக் கி வரு கின் றனர். இதோ அந்த புகை ப்படம்.

Comments are closed.