அ ரை கு றை ஆ டை யில் க வர் ச்சி கா ட்டி பிரியா பிரகாஷ் வாரியர்..!! கண் எடு க்காமல் அங் கையே பார்க் கும் ரசிகர்கள்..!!

ஒரே நா ளில் கண் ணடி க்கும் கா ட்சிகளை வை த்து இந்திய அள வில் பிரப லமானவர் பிரியா பிரகாஷ் வாரியர். இவர் நடிப்பில் வெளிவந்த ஒரு ஆதார் லவ் என்ற திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்த்த அளவு ஓடவில்லை. அதனால் மிகவும் நொந்து போனார். சரி அடுத்த படத்தில் ஏதாவது செய்யலாம் என்று பா த்தால் அங்கும் சோ தனை. சமீபத்தில் சில புகை ப்பட ங்கள் வெளி யாகி இருந் தன அந்த புகை ப்படத் தில் மெழிந்த தோ ற்ற த்தில் மிகவு ம் பரி தாமத மான முக பாவனையுடன் கா ணப்ப ட்டார் தற்போதுமீண்டும் சினிமாவில் அடு த்த டுத்து தோல் விகளை சந் தித் தார், இத னால் பை னல் என்ற பட த்தில் பாடு வதற் கான வாய் ப்பு கிடை த்தது இதன் மூ லம் பா டகி யாக அறி முக மானா ர்.

நடிகையாக வ ருவார் என்று எதிர் பார்க்க ப்பட்ட பிரியா பிர காஷ் வா ரியர் பாட கியாக வலம் வந் து கொண்டிருக்கிறார். இருப்பினும் அவருக்கு ரசிகர்கள் வரவேற்ப்பு என்றும் இருந்துகொண்டே இருக்கிறது. அதற்க்கு காரணம் அவர் நடித்த கண் அடிக்கும் காட்ச்சிதான் முதல் படத்திலேயே இளமை துள்ளலான படத்தில் நடித்து மலையாள பட உல கில் முக் கியமா ன க தாநா யகி இ டத்திற் கு வந்தார்.

அதன் பின் அடிக்கடி தன து இன்ஸ்டா பக்க த்தில் ஏதாவது புகைப்படங் களை போடு ரசிக ர்களிடம் லைக் ஸை அள்ளிய பிரியா. திடீ ர் என்று எந்த ஒரு கா ரணமும் சொ ல்லலாம் இன்ஸ்டா கணக்கை முடக்கிவிட்டார். அவரது இன்ஸ்டா பக்கத்தை 7 மில்லியன் ரசிகர்கள் பின்தொடர்ந்தார்கள். பிரியா ஏன் இப்படி செய் தார் என்று ச கநடிகை களும் கேட்க ஆரம் பித்த னர். அனல் ப்ரியாவிடம் இருந்து எந்த பதி லும் வரவி ல்லை.

இந்த ச ர்ச்சை முடிந்து இருக் கும் சி ல மா தங்க ளில் மற்றொரு ச ர் ச்சையி லும் சி க் கி வரு கி றார் பிரியா. தெலுங்கு சினிமா வில் வள ர்ந்து வரும் இய க்குநர் வி.கே. பிரகாஷ் இய க்கத் தில் ஒரு நா ள்பது கரந்தி இருபத்தி ஒன் னுகாரி என்ற பட த்தில் நடி க்க கமி ட்டாகி யுள்ளார்.

 

Comments are closed.