ச ட்டை மட்டும் போடு க வர் ச்சி போட் டோ ஷூ ட் எடுத்த தன்யா..!! சொ க் கி இழு க் கும் போ ஸ் ஹா ட் கிளிக்ஸ்..!!

நடிகை தன்யா ரவிச் சந்திர ன் தமி ழ் சினிமாவில் வாரிசு நடிகையாக நுழைந்து, கருப் பன், பலே பா ண்டியா, போ ன்ற படங்க ளில் நடித்து தன்னுடைய அழகாலும், நடிப்பாலும் ரசிகர்கள் மனதை கவர்ந்தவர் இவர். விஜ ய் சேதுபதியுடன் இவர் ந டித்த கருப்பன் படத்தில் தான் மக்கள் மத்தியில் நல்ல பிரபலமானார் என்று சொல்லலாம்.  இவர் நடிப்பில் வெ  ளியான படங் கள் சுமாரான வெற்றியை பெற்ற போதும், மனதி ற்கு பிடித் த கதையம்சம் கொண்ட படத்தில் தான் நடி க்க வேண் டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளார்.

இவரின் இந்த பதில், உண்மையிலேயே ரசிகர்கள் அ னைவரையும் அ சரவைத்துள்ளது என்றே கூறலாம். ஊர டங்கு உத் தரவின் காரண மாக பிரப லங்கள் பலரும் வீட்  டிலேயே முட ங்கி வருகி ன்றனர். இத னால் என்ன செய்வ தன்று தெரியா மல் தி ணறி வரு கின்ற னர்.ஆரம் பத்தில் விளை யாட் டாக பொழு தை கழி த்து வந்த பிர பல ங்கள் நா ள் நீண்டு கொண்டே போக.

தற் போது வீட்டை சுத்தம் செய்வது போன்ற விஷயங்க ளில் ஈடுபட்டு வ ருகின்றனர்.சிலர் உடற் பயிற்சி செய்வது, தோட்டத்தை சுத்தம் செய்வது, புதிதாக ஏதாவது ஒன்றை புதிதாக கற்றுக்கொள்வது போன்றவைகளை செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் ஊர டங்கு கா ரணமாக வீட் டில் பொழு தை கழிக் கும் இவரி ன் க வ ர்ச்சி யான பு கைப்பட ங்கள் இ ணைய த்தளத்தில் ப ரவி ரசி கர்களிடை யே க வனிக்க ப்பட்டு வருகி ன்றது. இதோ அந்த பு கைப்படம்.

Comments are closed.