பி ரப ல நகைச் சுவை நடி கரா இது.? வ ய தான தோற் றத்தில் எப்படி இருக் கிறார் பாரு ங்கள்..!! அதி ர்ச் சியான ரசிக ர்கள்..!! வைர லாகும் புகைப்படம் இதோ..!!

நடி கர் வெ ண்ணி ற ஆ டை மூர் த் தி ஒரு இய க்குநர் ஸ்ரீதரின் வெ ண்ணி ற ஆ டை ப டத் தில் 1965-ம் ஆ ண் டு தி ரைத் துறை க்கு அ றிமுக மான வர். வக் கீல் படி ப்பு ப டித்து ம் மூ ர்த்தி க்கு ந டிப் பின் மீ து தீ ரா த ஆ சை ஏ ற்பட வே, தொ டர் ந்து ப ல பட ங்க ளி ல் நடி த் து வ ந்தா ர். த மி ழ் தி ரை யு லக ம் ப ல கா மெ டிய ன்க ளைக் கண் டிருந் தாலு ம் வெ ண்ணி ற ஆ டை மூ ர்த் தியி ன் சி ல கா மெடி கள் ம ற க் க மு டியா த வை என்றே சொ ல்லலா ம். சிவாஜி, கமல், ரஜினி, விஜய்காந்த், அஜித் உ ள் ளிட்ட மு ன்ன ணி நடி கர் கள் ப லரு டன் நடி த்துள் ளார்.

கா மெ டி ம ட்டு மல் லாம ல் கு ணசி த்திர வே டத் திலு ம், சி ல ப டங் களி ல் வி ல் லனா கவு ம்  கூ ட ந டித்து ள்ளா ர் மூர்த்தி அவர்கள். மு ள்ளு ம் ம லரு ம், அ ழியா த கோ லங் கள் ஆ கி ய பட ங்க ளில் இவ ர் செ ய்த வி ல்ல த்தன மு ம், சீ வல ப்பே ரி பா ண்டி ப ட த் தில் இ வர் செ ய்யு ம் கா மெடி அ னை வரை யும் ர சிக் க வை த் தது என்று சொல் லலா ம்.

வெ ண்ணி ற ஆ டை மூ ர்த் தி ஒ ரு பி.ஏ.பி.எல் ப ட்டதா ரி. இ வர் சி னி மா உ லகி ல் இ து வரை 300க்கும் மே ற்பட் ட பட ங்க ளில் ந டித் து உ ள் ளார் என் பது கு றிப் பிட த்த க்கது. தற் போ து இ ரண் டு வ ருட ங்க ளாக இ வரு டைய உ ட ல் நி லை ந டிப் பத ற்கு ஒ த்து ப் போ கா த கா ரண த்தி னால் ஓ ய் வு பெ ற்றுவி ட் டார்.

ந கை ச்சு வை ந டிகர் வெ ண்ணி றாடை மூ ர்த்தி யி ன் பு கைப் பட ங்கள் இ ணை யத் தி ல் வெ ளி யா கி ர சிக ர்களு க்கு அ தி ர் ச் சி கொ டுத் துள்ள து. கட ந்த சி ல நா ட்களு க்கு மு ன்னர் எ ண் பத் தி மூ ன்றா வது பி றந்த நாளை கொ ண் டாடி யுள் ளார்.

வெ ண்ணி ற ஆடை மூர் த்தி த ன்னு டைய சி ரிப் பின் மூ ல மா க ந மது தி ரை உ ல க ம க்க ளை எ ல்லா ம் கட்டி ப் போ ட்ட வர். தற் போது அ வரி ன் நி லை யை பா ர் த்த ர சிகர் கள் இ து வெ ண்ணி றாடை மூ ர்த்தி யா எ ன்று அ திர் ச் சிய டைந் துள்ள னர்.

அவர் தற் போது வ ய தாகி விட் டதால் அ வரி ன் நி லை மோ ச மா க உ ள்ள து என்று சொ ன்ன ர்கள். இ தனை பார் த் த ர சிக ர்க ள் கு றித் த பு கைப் பட த்தி னை யும் வை ர லா க்கி வ ருகி ன் றனர். இ தோ அந் த பு கை ப்ப டம் நீ ங்க ளும் பா ருங் கள்..

Comments are closed.