தாடி பாலாஜி ம கள் போ ஷிகாவா இது.? என்ன ம்மா வளர் ந்து ட்டாங்க..!! புகைப் படத்தை பா த்து வி யந் து போன ரசி கர்கள்..!!

த மி ழ் சி னி மா உ லகி ல் மி க பி ரப லமா ன கா மெ டி ந டிக ராக இ ருந் த வர் தான் தா டி பா லாஜி. இ வரி ன் குடு ம்ப பி ர ச்ச னை ஊ ருக் கே தெ ரிந்த து. நடி கர் தா டி பா லா ஜியி ன் ம னை வி தெ ரிந்த து. நித் யா. இவ ர்களு க்கு போ ஷிகா எ ன்ற ம க ள் உ ள்ளா ர். தா டி பா லா ஜியு ம், நி த்யா வும் த னி யார் தொ லை க்கா ட்சி நி கழ் ச்சி ஒ ன்றி ல் இ ணைந் து ந ட னம் ஆ டி ய போ து தா ன் இ வர் களு க்கு இ டை யே இ ருந் த கு டு ம் ப பி ரச் சினை  வெ ளிவ ந் தது. பி றகு இ வர் கள் இ ருவ ரும்  தொட ர்ந் து போ லீ ஸ், கோ ர்ட் டு எ ன இ வர் க ளுடை ய கு டு ம்ப பி ர ச்ச னை வெ ளியு லக த்தி ல் வ ந்து கொண் டிரு ந்த து.

இது சோ சியல் மீ டியா வில் ப ய ங்கர ச ர் ச் சை யை ஏ ற்ப டுத் திய து. பி றகு க ணவ ன் ம னை வி இ ரு வரு ம் பி ரிந் து வா ழ் ந் து வ ந்த னர். இந் த நி லை யி ல் தா ன் த மி ழி ல் ந டைபெ ற் ற பி க் பா ஸ் இ ர ண்டா வ து சீ சனி ல் இ வர் கள் இ ருவ ரும்  போட் டியா ளர் களா க க லந்து கொ ண் டார் க ள்.

பி க் பா ஸ் சீச ன் இ று தியி ல் க மல ஹாச ன் பி க் இ ருவ ரு ம் சேர் ந் து வி ட் ட தாக கா ட் டப் பட் டது. ஆ னால், இன் று வ ரை தா டி பா லாஜி த னி யாகவு ம், நி த்யா த ன் ம க ள் போ ஷி கா உ ட ன் த னி யா க தா ன் வா ழ்ந் து வரு கி றார்.

தற் போது நித் யா மழ லைய ர் பள் ளி ஒ ன் றை நட த்தி வ ந்தா ர். கொ ரோ னா கா ரண மா க பள் ளி கள் எல் லாம் மூ டப் பட்ட நி லை யில் கொ ஞ்ச ம் சி ரம ப்ப ட்டு தா ன் வ ருகி றார். ஏ ற்க னவே நி த் யா ஐ டி து றை யில் ஒ ரு பெ ரிய கம் பெ னியி ல் ப ணிபுரி ந்த வர்.

அத ற்கு பி றகு ஒ ரு பி ரப ல மான ம ருத்து வம னை யில் எச்.ஆர்.அ திகா ரி யாக இ ருந்த வர். பா லாஜி யை க ல் யா ண ம் செ ய்த பி றகு இ ருந் தவ ர். அ ந்த வே லை யிலி ருந்து வி ல கி வி ட் டார். கண வரை விட் டு பிரி ந்தா லும் தன் னுடை ய சொ ந்த க் கா லில் நி ன் று த ன் கு ழ ந் தை யை கா ப்பா ற்றி வ ருகி றார் நி த் யா.

இ வர் களு டைய கு டும் ப பி ர ச் ச னை எப் போ து மு டியு ம் எ ன்று தெ ரியவி ல் லை. ஆ னால், பாலா ஜி த ன்னு டைய மக ளுக் காக வது  ஏதா வது செ ய் வார் எ ன்று எதி ர்பா ர்த் தா ர்கள். அ தை யும் செ ய்ய வில் லை எ ன்று கூ றியி ரு ந் தார்.

தி றப்ப து கொ ஞ்ச ம் க ஷ்ட ம் என் பதா ல் நி த்தி யா ப ழை யப டி வே லை க்கு போவ தா க த கவ ல் வெ ளி யாகி யுள்ள து. இ ந்த சூ ழலி ல் ஆ வது பா லாஜி உத வுவா ரா? இ ருந்தா லு ம் த ன்னு டை ய விடா முய ற்சியோ டும் த ன்ன ம்பிக் கை யோடு ம் த ன் மக ளை வ ள ர்த் து வரு கி றார் நி த்யா.

Comments are closed.