பிக் பாஸ் சாண்டியின் முதல் ம னை வி யார் தெரி யுமா.? மு ன்னா ள் ம னைவி உரு க்க மான பதிவு..!! வெ ளி யான த கவல் இதோ..!!

சி னி மா தி ரை உ லகி ல் டா ன்ஸ் மா ஸ் டர் சா ண் டி எ ன் று சொ ன்னா லே போ து ம் எல் லா ருக்கு மே தெரி யு ம். சா ண்டி மா ஸ் டர் ப த் தி சொ ல்லனு ம் னா இ வர் ஒ ரு இ ந் தி ய தி ரை ப்ப ட ந டன ஆ சி ரியர். இ வர் சி னி மா தி ரை ப்ப டங் கள் ம ற்று ம் ப ல நி கழ் ச்சி களி ல் ந டன ஆ சிரி யரா கவு ம் ப ல மே டை ந டன ங்க ளையு ம் தொ குத் து வ ழங் கி வ ந்து ள்ளா ர். அது மட் டும் இ ல்லை ங்க இ வர் சி னி மா தி ரை உ ல கி ல் பி ரப லமா ன ஒ ரு ந ட ன ஆ சி ரி யர் எ ன்று சொ ன் னால் க லா மா ஸ்ட ரை சொ ல்ல லாம்.

மே லும், சா ண்டி க லா மா ஸ்டரி ன் மா ணவ னா க தா ன் மு தலி ல் அ றிமு கமா னார். பி ன்ன ர் கலைஞர் தொ லை க்கா ட்சி யில் ஒ ளிபர ப் பான ‘மா னாட ம யிலா ட’ நி க ழ்ச் சியில் ஒ ரு ஜோ டி க்கு ந டன ஆ சிரி யரா க ப ணிபு ரிந் தார். பி ன்ன ர் சா ண் டி இ ந்த அ ளவி ற்கு சி னி மா து றை யில் ந ட ன ஆ சிரி யரா க மா றி உ ள் ளார்.

சா ண்டி மா ஸ்ட ர் வி ஜய் தொ லை க்கா ட்சி யில் கட ந்த 2019 ஆம் ஆ ண் டு ஒளி பரப் பா கி வெ ற்றிக ரமா க முடி வடை ந்த பிக் பா ஸ் சீ சன் 3 நி கழ் ச்சி யில் போ ட்டி யாள ராக ப ங்கு பெற் றா ர். சா ண்டி க்கு ம் தி ரை யுல கி ல் பி ரப லமா ன கா ஜல் ப சுப திக் கும் சி ல வ ருடங் களு க்கு மு ன் தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண்டா ர்க ள்.

பி ன்பு இவ ர்க ள் இ ருவரு க்கும் ஏற் பட்ட க ருத் து வே றுபா டு கா ரண மாக வி வா க ர த் து செ ய்து கொ ண் டார்க ள். அ தற்கு பி ன்னர் தா ன் சா ண்டி 2017ஆம் ஆ ண் டு சி ல் வி யா எ ன்ப வரை தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண்டா ர். அ தோடு இ வர்க ளுக் கு ஒ ரு அ ழகா ன லா லா என் ற பெ ண் கு ழந் தையு ம் உ ள்ள து.

ஆ னால் த ங்க ளது கா த ல் பி ரிந் தத ற்கு கா ரண ம் சா ண் டி இ ல் லை என் று ம் நா ன் தா ன் அ வ ரை மி கவு ம் ல வ் என் ற பெ யரி ல் டா ர்ச் சர் செ ய்த தாக வும் கா ஜல் ப ல மு றை கூ றி இ ருக்கி றா ர். இ ரண் டாம் தி ரு ம ண ம் ஆ னாலும் மு ன்னா ள் ம னை வியா ன கா ஜலை த னது கு டும் பத் தாரு டன் பே ச வை த் தார் சா ண்டி.

அதே போ ல வி வா க ர த் து பெ ற்றா லும், சா ண்டி யின் கு டும்ப த்து டன் ந ல்ல ந ட்பி ல் இரு ந்து வ ரும் கா ஜல் சா ண்டி யின் ம னை வி ம ற்றும் கு ழந் தை யை நே ரி ல் சந் தித் த பு கைப்ப டத்தை த னது ச மு க வ லை தள ங்க ளில் ப திவி ட்டு ள் ளார். இதோ அந்த புகைப்படம்..

 

Comments are closed.