சீரி யல் நடி கர் சஞ்சீவின் அண்ணனா இவர்.? இது வரை யா ரும் பா ர்த் திராத பு கை ப்படம் இதோ..!!

த மி ழ் சி ன்ன த்தி ரை தி ரைப் பட ங்க ளை தா ண் டி ர சி கர்க ளிடம் அ தி க வர வேற் பைப் பெ ற்று வ ருகி றது. மு ன் பை வி ட இ ந்த சி ன் ன த்தி ரை யை தொ குப் பாளி களு க்கு ம் சி ன்ன த்தி ரை சீரி யல் ந டிகர் களு ம் பெ ரும் புக ழ் பெ ற் றுவி டுகின் றனர். அப்படி சி னி மா ந டிகை கள் தா ண் டி தற் போ து சி ன்ன த்தி ரை நடி கை நடி கர் கள் தா ன் ம வு சு அ திக ம் எ ன்று சொ ல்ல வேண் டு ம். தற் போது தொ லை க்காட் சி களி ல் அ தி கம் எ ன்ப தால் பு து சாக பல நி க ழ்ச் சி களு ம் அ றிமு கமா கி ரசி கர் களை க வர் ந் து வ ருகி றது என் றே சொ ல்ல வே ண்டு ம்.

இ ப்படி க டந்த ப த்து வ ரு டங்க ளா கவே ம ற்ற தொ லை க் காட்சி சேன ல்க ளை வி ட ப ல சு வா ரசி ய மா ன நி கழ் ச் சியு ம் ம க்க ள் வி ரு ம்பி ப் பார் க் கக் கூடி ய நி கழ் ச்சிக ளை யும் ரசிக ர்க ளு க்கு வழ ங்கி வரு ம் தொ லை க் காட்சி என் றால் அது விஜ ய் தொ  லைக் காட்சி தா ன்.

இவ ர்கள் அறி மு கம் படு த்தி பெரு ம்பா லும் நி க ழ்ச் சிக ளு ம் தொ டர் களு ம் மக் க ளி டை யே ந ல் ல வர வேற் பை பெ ற்று மி கப் பெ ரிய வெ ற் றி அ  டைகி ற து. இப் படி கடந் த சி ல வ ருடங் களு க்கு மு ன் அ றிமு கமா கி இ ல்ல த்து அ ர சி கள் மட் டும ல் லாம ல் இ ள சு கள் ம ன திலும்  இரு ந்து வந் த சீரி யல் எ ன்றா ல் அது ராஜா ராணி சீ ரி யல் தான்.

அந்த ராஜா ராணி தொ டர் வெ ளியா ன ஆர ம் பத் தி ல் இருந் தே இ ளசு கள் ம த் தி யில் நல் ல வர வே ற்பு  பெற்ற அ  திக மாக பா ர்க் க ப் பட் ட து. அதற்கு மு க்கி ய கா ரண ம் கதா பா த் திர த்தில் நடி த்த இரு வரு ம் தான். இவர் கள் இ ருவ ரும் பி ர ப லமா னா ர். இ ப்படி ஒ ரு இ ரண் டு க தா பா த்தி ரங் க ளும் ந டிக ர்கள் சி ன் னையா சஞ் சீவ் ஆ லியா மா னசா இரு வரும் நடி த் து உ ள்ளா ர்கள்.

அத ன் பிறகு இ ருவ ரும் கா த ல் மல ர வே சீரி யலி ல் ந டித் துக் கொ ண் டு இ ருக் கும் போ தே கா தலி த்து வ ந் தார் கள். பி ன் னர் கட ந்த இ ரண் டு வ ருடங் களு க் கு மு ன் இ ந்த சீ ரிய ல் மு டிவ டைய இ ருக் கும் பொ து இ வரு ம் தி ரு ம ண ம் செ ய்து  கொண்ட னர். இந் நிலை யில் ஒரு சி ல மா தங் களு க்கு முன் ஆல் யா மற் றும் சஞ்சீவ் ஐலா என்ற ம க ளு ம் உ ள்ளார்.

ச ஞ்சீ வ் கா ற் றின் மொ ழி எ ன்ற  சீரிய லி ல் ந டித்து வர ஆல் யா ரா ஜா ராணி 2 சீ ரிய லில் நடி த் து வ ருகி றார். த ற் போது ந டிகர் சஞ் சீவின் அ ண் ணனின் பு கைப் படம் ஒ ன்று ச மூ க வ லை தள ங்க ளில் வெளி யா கி யுள்ளது.

Comments are closed.