நடிகர் கலை யர சனின் ம னை வி மற்றும் ம க னை பார் த்து ள்ளீ ர்களா..!! இ ணைய த்தில் வை ரலா கும் புகை ப்படம் இதோ..!!

க லைய ரசன் ஒ ரு இ ந் தி ய ந டி கர் ஆவர். இ வர் த மி ழ் தி ரை யுல கில் ப ணியா ற் று கிறார். அவர் இ யக் குன ர்க ளான மை ஷ்கி ன் பா ர்த் தி பா ஸ்க ரின் அர் ஜுன ன் கா தலி யுட ன் ஆனால் ப ட ம் வெ ளி யிடப் படா மல் உ ள் ளது. பி ன்ன ர் அ வர் இ யக் கு னர் மை ஷ் கினு டன் ந ந்த லா லா மற் று ம் மு கமூ டி ஆ கி ய இ ரண் டு ப டை களி ல் மு யற் சிக ளில் ப ணி யா ற்றி னார். மே லும் தி ரை ப்ப ட த யாரி ப்பா ளரை த னது வ ழிகா ட்டி யாக ப் பா ரா ட்டி னார். ர ஞ்சி த்தி ன் இ யக்கு னரா ன அ ட்டக தி,  க தாநா யகி க்கு சூ ட்ட ரா க நடி த்தார்.  அ த்து டன் வி க்ரம் சு குமா ரனி ன் மா த யா னா ய் கூ ட்ட ம் ஆ கிய வற்றி லும் அ வர் சி றி ய வே டங் களி ல் நடி த் தார்.

ஒரு ந டி கரா க க லை யராச னி ன் மு ன்னே ற்ற ம் ரஞ் சித்தி ன் நா டக தி ரை ப்ப டமா ன மெ ட்ரா ஸில் அ வர து ந டிப் பின் மூ ல ம் வந் த து. அங்கு அவர் அ ன்பு வின் மு க் கி ய பா த்தி ரத் தை சி த்தரி த்தா ர். வட க்கு செ ன்னை யின் பி ன்ன ணி யில் அ மைக் கப்ப ட்ட, க லைய ரசன் இ ந் த பா த்திர த்தை ஒ ப்ப டைப் பத ற்கு மு ன் பு மூ ன் று தி ரை சோ த னைக ளை ஆ டி ஷன் செ ய் து அழி த்துவி ட்டா ர்.

மே லும் அ வர் களி ன் தி ரை ந ட்பு றவை க் கா ண் பிப்ப தற் காக ப டத் தி ன் மு ன்ன ணி ந டிக ர் கா ர்த் தியு டன் நெ ருக் கமா க ப ணியா ற்றி னார். இந்த ப டம் வ ணி கரீ தியான ம ற்றும் வி மர் சன ரீ தி யான பா ராட் டை ப் பெ ற்ற து. அ தே நே ரத்தி ல் க லை யரா சனி ன் சி த்த ரிப் பு ஒ ரும னதா க பா ரா ட்டு க்களை ப் பெற் ற து.

இ து அ வர து வா ழ்நா ள் பா த்தி ரமா க இரு க்க வே ண்டும்” என் று கு றிப்பி ட் டார், “இளை ஞன் அ ந்த வா ய்ப் பை இ ரு கை களா லும் கை ப்பற் றியுள் ளார்.மேலு ம் இ ந்த டை னமி க் ந டிக ருக் கு கா ட்சி ப்படு த்த ந ல்ல வா ய்ப் பை வ ழங் கிய தற்கா க இ யக் குனர் ரஞ் சி த்தை நா ங்க ள் பா ரா ட்ட வே ண்டு ம் இ தேபோ ல் Sify.com த ன து செ யல்தி றன்

“சு றுசு றுப் பான து” என் றும் “அவ ரது உ ட ல் மொ ழி மற் றும் உ ரை யாட ல் வ ழங் க ல் கி ட்ட த்த ட்ட ஒ ரு இ ணை யா ன பா த்தி ரத் தி ல் உ ள்ள து” என்றும் கூறி னார். மெ ட்ரா ஸின் வெ ற்றி யைத் தொ டர்ந் து, த மிழ் த் தி ரையு லகி ல் க லை யரா சனி ன் தொ ழில் வா ழ்க் கை யைத் தொட ங் கி அ வரு க்கு உ யர் ந்த ப டங்க ளையு ம், மு க்கி ய கதா பாத் திர ங்க ளையும் பெ ற் றார்.

ரஜி னிகா ந்த் நடி த்த க பாலி தி ரைப் பட த்தி ல் ர ஞ்சித் அ வரை மீ ண்டு ம் ஒ ரு மு க்கி ய து ணை வே டத்தி ல் ந டித் தார். அவர் மு தலி ல் டா ர்லி ங் 2 மற் றும் ரா ஜா ம ந்தி ரி ஆ கிய ப டங் களி ல் மு ன்ன ணி க தாபா த்தி ரங் களில் நடி த்தார். ஆ னால் க தா நா யகனா க அ வரது மு த ல் உ யர் மட்ட தி ட்டம் சி.வி.கு மாரின் த யாரி ப்பு

ஆ தே க ங் கல் ஆ கும். ஜ னானி ஐயர் ம ற்றும் ஷி வா டா ஆகி யோ ருடன் இ ணை ந்து, க லைய ரசன் ஒ ரு கு ரு ட்டு ச மைய ல்கா ர ராக சித் தரித் தார். அதன்பிறகு இவர் தனது மனைவி மற்றும் மகனின் புகைபடத்தை வெளிட்டார். இதோ

Comments are closed.