நடி கை சங் கீதா வின் கணவர் மற்றும் ம க ளை பார் த்து ள்ளீ ர்களா.? முதன் மு றையாக வெளி யான அ ழகி ய கு டும்ப புகை ப்படம் இதோ..!!

த மி ழ் சி னிமா வில் எ ண் ண ற்ற பி ர பல ங்க ள் கா த ல் தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண்டு ள்ளா ர்.  அ ந் த வ கை யில் கி ரி ஷ் ம ற்றும் ச ங்கீ தா த ம் பதிக ளும் ஒ ருவ ர் எ ன் பது கு றிப் பிடத் தக் கது . ந டிகை ச ங் கீதா 1998 ஆம் ஆ ண் டு ந டிகர் நெ ப்போ லிய ன் ந டித் த ப கவ த்சி ங் எ ன் ற ப டத் தி ன் மூ ல ம் த மி ழ் சி னி மா வில் அ றிமு கமானா ர். ஆனா ல், அ தற் கு மு ன்பா கவே ஒ ரு சி ல ம லை யாள ப டத் தி ல் ந டித் து வ ந் தா ர். அ தே போல இ வரது க ண வரா ன  கிரு ஷ் 2006 ஆம் ஆ ண் டு ‘வே ட்டை யாடு வி ளை யாடு’ ப டத் தி ன் மூ ல ம் இ வரை பா டக ராக அறி முக ம் செ ய்தா ர் இ சை யமை ப்பா ளர் ஹா ரி ஸ் ஜெ யரா ஜ்.

மே லு ம் இ வர், அ ழ கி ய அ சுரா, சி ங்க ம் 3 மு ப்ப ரிமா ணம் போன் ற ப டங் களி ல் சி று சி று வே டத் தி ல் ந டித் துள் ளா ர். 2012ஆம் ஆ ண் டுக்கு பி ற கு சி னிமா வில் வா ய்ப் பு கி டைக் காத தா ல் தொ லை க்கா ட்சி நி கழ் ச்சிக் கு ந டுவ ராக செ ன்று விட் டார் கி ரு ஷ்.

அதே போல ந டி கை  ச ங் கீதா எ ண் ணற் ற ப டங் களி ல் ந டித் து வ ந்தா ர். பா லா இ யக் கிய ‘பி தாம க ன்’ ப டத் தில் இ வர து க தா பாத் திர ம் பெ ரிது ம் பே ச ப்பட்ட து. இ று தி யாக 2010 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளி யா ன ‘நெ ருப்பு டா’ ப டத் தில் ஒ ரு சி றப் பு க தா பாத்தி ரத் தில் தோ ன்றி யி ருந் தார்.

அத ன் பி ன்ன ர் இ வரு க்கு ம் சி னி மா வா ய்ப் பு கி டை க்க வில் லை. அ தனால் இ வரு ம் சி ன்ன த்தி ரை ப க்க ம் தி ரும் பினா ர். இ றுதி யாக க ட ந்த ஆ ண் டு க லர் ஸ் தொ லை க்கா ட்சி யில் ஒ ளி பர ப்பா ன எ ங்க வீ ட் டு மாப் பிள் ளை நி கழ் ச்சி யில் தொ குப்பா ள ராக இ ருந் து வ ந்தா ர்.

கி ரிஷ் ம ற்றும் சங் கீ தா தம் பதி யரு க்கு க டந்த 2009 ஆ ம் ஆ ண் டு தி ரு வண் ணா மலை யி ல் உ ள் ள அரு ணாச லேஸ் வ ரர் கோ விலி ல் தி ரு ம ண ம் ந டைபெ ற்ற து.

தி ரு ம ணமா கி மூ ன் று ஆண் டு கள் கழி த் து இ ந்த த ம்பதி யரு க்கு ஷி வி யா என்ற பெ ண் கு ழந் தையு ம் பி றந் தார். நீ ண் ட வ ருட த்தி ற்குப் பி ன்ன ர் நடி கர் க்ரி ஷ் த ன து ம களி ன் பு கைப் படத் தை வெ ளியிட் டுள் ளார்.

Comments are closed.