க ல் யா ண வீடு சீரியல் நடிகர் கோபியின் ம னை வி மற்றும் ம கள் களை பார் த்து ள்ளீர் களா..!! பு கைப் படத் தைப் பா ர்த்து வி யந் த ரசி கர்கள்..!!

சீ ரி யல் ந டிக ர் தி ருமு ருக ன் ஒ ரு இ ந் தி ய த மி ழ் தி ரை ப் பட ம்  ம ற்று ம் தொ லை க்கா ட்சி இய க் குன ர் ஆ வார். இவர் மி க நீ ண் ட தொ டர் ச்சி யான தொ லை க் காட் சி கே ம ரா ஷா ட் லை வ் ப டத் திற் கா க கி ன் ன ஸ் உ ல க சா த னை ப டைத் துள் ளார். இ வ ர் கோ லிவு ட் இ யக் குன ரான தி ரு மு ருக ன் தொ லை நோக் கியி ல் தொ லைதூ ர கோ கு ல ம் கா ல னியு டன் தொ லை க்கா ட்சி யி ல் த ன து வா ழ் க் கை யை த் தொ டங் கினா ர்.

பி ன் னர் தான் தி ருமு ருக ன் அ வ ர்கள் மெ ட் டி ஓ லி யி ல் இ யக் கி ந டித் தார். அ தன் பிற கு கோ லிவு ட் தி ரை யுல கி ல் அ வர் நு ழை ந் த து எ ம் ம க னு ட ன்  இ ருந் த து இ து அ  திக ம் பேச ப்ப ட் டது ஒ ன் று ஆ கு ம்.

எம் ம கனி ன் வெ ற் றிக் குப் பி ற கு, அ வர் நடி கர் ப ர த் உ ட ன் இ ணை ந் து மு னி யாண் டி வி லா ங்கி யல் மூ ன்ரம ண் டு எ ன் ற ப ட த்தி ல் இ ணை ந் தார். அவ ர் நா த ஸ்வ ரம் எ ன் ற நா டக த்தை யும் இ யக் கியு ள்ளா ர் எ ன்ப து கு றிப் பிட த்த க்க து.

அ ங் கு அ வர் மு ன்ன ணி ந டிக ரின் பா த்தி ரத் திலு ம் ந டித் தார் எ ன்பது நா ம் எ ல்லோ ருக் கும் தெரி ந்த வி சை யம் ஆ கும். ஒ ரு நே ர டி அ த்தி யாயத் தின் போ து, ​​அவ ர் 2 3 நி மிட ங்க ள் 2 5 வி னா டிகள் நீ டிக் கும் தொ டர்ச் சியா ன

கே ம ரா ஷா ட் டை இ யக் கியு ள் ளார், இ து கி ன் னஸ்  உ ல க சா தனை யாக பட் டி யலிட ப் பட்டு ள்ளது.  தற் போது அவ ரின் கு டு ம்ப பு கைப் பட ம் ஒ ன் று ச மு க வ லை தலக ளில் வெ ளியா ன து. இதோ அ ந்த புகை ப்பட ம் பா ரு ங் கள்..

Comments are closed.