ரோஜா சீ ரியல் நடி கையின் த ங் கை யார் தெ ரியுமா.? மு தன் முறை யாக வெளி யானது..!! வை ரலா கும் புகை ப்படம் இதோ..!!

பி ரப ல ரி வியி ல் ஒ ளிபரப் பாகு ம் சீ ரியலா ன ரோ ஜாவி ல் க தாநா யகி யா க ந டித் து ம க்க ள் ம த்தி யில் மி கவு ம் பி ரப லமா னவ ர் தா ன் நடி கை பிரி யங்கா. இவர் தெ லுங் கு தி ரை யுல கில் க டந்த 2010ம் ஆ ண்டு வெ ளிவ ந்த தி ரைப் பட மான அ ந்தா ரி ப ந்து வை யா ப டத் தில் மி க மு க்கிய மான க தாபா த்தி ரத் தில் நடி த்து அறி முக மானா ர். பி ன்பு சி ல பட ங்க ளில் நடி த்த இ வர் பி ன்பு சீ ரிய லில் களமி றங்கி னார்.

2019ம் ஆ ண்டு ரா கவா லா ரன்ஸ் இ யக் கிய கா ஞ்சனா 3ல் மு க்கி ய க தாபா த்தி ரத் தில் நடி த்திரு ந்தார். ஆ னால், இ வரு க்கு மி கப் பெரி ய பிர ப லத் தை ஏ ற்படு த்தி கொ டுத் தது எ ன்ன வோ ரோ ஜா சீரி யல் தா ன்.

இந் த சீ ரியல் மூ ல ம் பி ரியங் காவிற் கான ர சிக ர் ப ட்டா ளம் அ திக மாகி யிருக் கிற து. இந் நிலை யில் பி ரியங் கா பே ட்டி ஒ ன்றி ல் தா ன் சி றுவ ய தில் பட் ட க ஷ் டத் தி னை ப் பகி ர்ந்து ள்ளா ர்.

என் னுடைய ஹே ண்ட் பே க்கி ல் எப் போது ம் பி ஸ்கட் பொ ட்ட லம் ஹே ண்ட் இ ருக் கும் யா ரும் ப சியா ல் இரு ப்ப தை நா ன் வி ரு ம்ப மா ட்டே ன். ஏ னென் றால் சி று வய தில் நா ன் ப ல நா ட்க ள் சாப் பிடா மல் இருக் கிறே ன்.

சி றுவ யதில் என க்கு நி றைய பிர ச்சி னை கள் இ ருந் தது. அப் பாவு க்கு வி ப த் து ஏ ற்ப ட்டு கா லி ல் அ டிப ட்டு வி ட்ட து. அ ம்மா ஒ ரு ஹ வுஸ் வை ஃப் மூ ன் று ச கோத ரிக ள். ஒ ரு நா ள் வீ ட்டி ல் சா ப்பா டு இ ருக் கும் ஒ ரு நா ள் இ ருக் காது.

நாங் கள் வி றகு அடு ப்பி ல் கூ ட ச மை த்து சா ப்பி ட்டு இ ருக் கிறோ ம் எ ன்று கூ றி இரு ந் தார். இ ப்ப டி ஒ ரு நி லை யில் இ வரது த ங்கை யி ன் பு கை ப்ப டம் ஒ ன் று ச மூ க வ லை தள த்தி ல் வை ர லா கி வ ருகி ற து.

Comments are closed.