சிவா ம னுசுல சக்தி பட த்தில் ஜீவாவிற்கு த ங்கை யாக நடி த்த நடி கையா இது.? பு கைப் படத்தை பார் த்து அ திர் ச்சி யான ரசிகர்கள்..!!

சி னிமா வில்  பி ர ப ல ந டிகர் ஜீ வா நடிப்பில் 2009 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளி யான ப டமா ன சி வா ம னசு ல சக் தி அந் த சம யத் தில் ம க்க ளிடை யே பெ ரும் வ ரவே ற்பை பெ ற் று ஹி ட்ட ன ஒ ரு தி ரை ப்ப டமா க இ ருந் து வ ந்த து. இ ன்று வ ரை அ ந்த ப டத் தில் வ ரும் கா ட்சி கள் ர சிக ர்க ள் ம னதி ல் நீ ங் க இ டம் பி டித் தது. மேலும் அ ந்த ப டத் தில் ப ல த மி ழ் சி னிமா வின் மு ன்ன ணி ந டிகர் கள் நடி த்து ள்ள னர். அதில் நடி கர் ஜீ வா, அ னுயா, சந்தானம் போன்ற ப ல பி ரப ல ங்க ள் நடி துள் ளர் கள். இப் பட த்தை இய க்கி யவர் பிர ப ல இய க்குன ரான ரா ஜேஷ் ப ல வெ ற்றி பட ங்க ளை த மி ழ் சி னிமாவி ற்கு கொடு த்து ள்ளார்.

மே லும் இ தில் ஜீ வா அவ ர்க ளுக்கு த ங் கை யா க நடி த்த நடி கை யான சி நேக மு ரளி அவ ர்கள் அ ந்த பட த்தி ல் மி க அ ற்புத மா ன அ வ ரது ந டிப் பை வெ ளிபடு த்தி யு ள் ளார். மேலு ம் அ வ ருக் கு என் று ஒ ரு தனி  ரசி கர்க ள் கூ ட் டத் தை அ ந்த ப டத்தின் மூ ல ம் த ன் வ சப்ப டுத் தின ர்.

இ ந்த ப டத் தில் நடி கை அனு யா அவ ர்கள் த மி ழ் சி னிமா வில் அறி மு கமா ன மு த ல் ப டம் எ ன்பது குறி ப்பிட த்த க்கது. அ திலும் கு றிப் பாக இ ந்த ப டத் தின் மூ ல ம் ப ல படங்க ளில் நடி க் கும் வா ய்ப் பு கி டை க்க இ ந்த பட ம் ஒ ரு ப ல மா க அ மைந்த து.

மேலு ம்  இந் த  பட த் தில் ந டித்த சி னேக மு ர ளி அ வர்க ள் அ தன் பி ற கு த மி ழ் சி னிமா வில் இவ ர் எ ந்த ஒ ரு படங் களி லும் நடி க்க வில் லை. மே லும் இவ ரது அ ண் மை யில் எடு த்த பு கைப் படங் கள் த ற்போ து இ ணை யத் தில் தீ யா ய் ப ர வி வ ருகிற து.

அதி ல் அ வர் ஆ ள் அ டையா ள மே தெ ரியா மல் வே ற மா றி மா றிட் டார் எ ன பு கைப் படத் தை பா ர்த் த ர சிக ர்கள் கமெ ண்ட் க ளை கு வி த்து வரு கிறா ர்க ள். அந்த பு கைப்பட ம் தற் போது இ ணை யத்தி ல் ப ரவி வ ருகி றது.

Comments are closed.