80களில் மு ன்னணி ந டிகை யாக இ ருந்த ரூபிணியா இது.? இப் போ எப்படி இரு க்குறாரு தெரி யுமா.? புகைப்படம் உள்ளே..!!

த மி ழ் சி னிமா வில் 80 கா ல கட் டத்தி ல் இ ருந்த ப ல்வே று நடி கை கள் த ற்போ து எ ங்கு செ ய்து கொ ண் டு இரு கிறா ர்கள் என் பதே தெ ரியவி ல்லை. சி னிமா க்க ளில் பி ஸி யான ந டிகை யாக இ ரு ந்தவர் ந டிகை ரூபி ணி. இவ ரு டைய உ ண் மை யான பெ யர் கோ மல் ம துவா க்கா ர். இ வர் மு ம்பை யில் பி ற ந் து வள ர்ந் தவர். 80 களின் இ றுதி யில் பி ரப லமா ன ந டிகை யாக வ ல ம் வ ந்த வர் இ ந்த ரூ பி னி.

ர ஜி னி, கம ல், ம ம்மூ ட்டி, மோ கன் லால், ச த்ய ராஜ், விஜ யகா ந்த், மோ கன், ரா மரா ஜன் எ ன அ னை த்து மு ன்ன ணி நடி கர்க ளுடனு ம் நடி த்து அச த்தி யவர். தற் போது 48 வய தா கும் அவர் அ மி தாப் பச் சனி ன் மிலி என் ற ப டத் தில் கு ழ ந் தை நட் சத் திர மாக அ றி முக ம் ஆ னார்.

அத ன் பி ன்ன ர் தெ ன் னிந் திய ப டங்க ளி ல் ந டிப்ப தற் கென செ ன் னையி ல் கு டி வ ந் தார். 1987ஆம் ஆ ண் டு விஜ ய கா ந்தி ன் கூ லி க் கா ரன் ப டத் தி ல் அ றி மு க ம் ஆனா ர். அத ன் பி ன்ன ர் ம னி தன், ரா ஜா சி ன்ன ரோ ஜா, என் ன பெ த்த ரா சா, அபூ ர்வ சகோ த ரர் க ள்,

பு லன் விசா ர ணை, மை க்கே ல் ம தன கா மரா ஜன், கே ப் டன் பிர பா கர ன், உ ழைப் பா ளி, தா மரை ஆ கிய ப ல ஹி ட் பட ங்க ளில் ந டித் தார். பின் னர் தனது உறவி னர், மோக ன் கு மார் ரயா னா என் பவருட ன் கடந்த 2000ம் ஆண் டு தி ரு ம ண ம் செ ய்துகொ ண்டார்.

ரூபி ணி இ வர்க ளுக்கு அனிஷா ரயா ன் என்ற ஒ ரு பெ ண் கு ழ ந் தை உ ள்ள து. த ற்போ து அனி ஷா க ல்லூரி யில் படி த்து வரு கி றார். மே லும், தி ரு ம ண த் தி ற் கு பின் னர் நடி ப்ப தை நி றுத் திவி ட்டா ர் ரூபி ணி. தற் போது கு ழ ந் தை களு க்கா ன ஒ ரு அ றக்க ட்ட ளை யை வை த்து ந டத்தி வ ருகி றார் ரூபி ணி. இ வரு டைய கணவ ர் பா ரதிய ஜ ன தா க ட்சி யின் பிர மு கர் என் பது கு றிப்பிட த்த க்கது.

Comments are closed.