நடி கை வனிதாவின் ம க ளை பார் த்து ள்ளீ ர்களா.? மு தன் மு றை யாக வெளி யான அ ழகி ய கு டும்ப புகை ப்படம் இதோ..!!

நடி கை வ னிதா கி ருஷ்ண சந் திரன் ஒரு த மி ழ் சினி மா வில் நடி கை. இவர் 80-ஸ் கா லக ட்டத் தில் சி ற ந்த கு ணசி த்ர ந டிகை யாக வ ள ம் வந் த வர் நடி கை வ னிதா கி ருஷ் ணசந் திரன். 1965 ஆம் ஆ ண் டு தி ருச் சியி ல் பிற ந்த இ வர் தன து 13 வ யதி லிரு ந்து சி னிமா வில் ந டித் து வ ருகி றார். அ தோடு ச மீப த்தி ல் பல சீரி யல்க ளிலு ம் ந டித்து வ ருகி றார்.

1979 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளி யான ‘பா தை மா றி னால்’ என் ற ப டத் தின் மூ ல ம் தி ரை யுல கிற் கு அ றி முக மான இவ ர். பின் னர் ஒ ரு சி ல ப டங் களி ல் க தா நாய கி யாக வும் ந டித் துள்ளா ர்.

அது மட்டு ம்ம ல்லா மல் ர ஜி னி, கம ல் தொ ங்கி தற் போது ள்ள வி ஜய் அ ஜித் வ ரை அ ணை த்து முன் ன ணி ஹீரோ க்க ளின் ப டத் தில் குண ச்சித் திர நடி கை யாக ந டித்து ள்ளா ர். வ யதா னதும் சி னிமா வில் வா ய்ப்பு கு றைய வே பி ன்ன ர் த ன்னை மு ழு நே ர சீரி யல் ந டி கை யாக மா ற்றி க் கொ ண்டா ர்.

இவர் சன் டிவி யில் ஒ ளிபர ப் பான ‘கோ லங்கள், அழ கி, மா தவி’ போ ன்ற ப ல சீ ரியல்க ளிலு ம் நடித் துள்ளா ர்.மே லும் ஜி த மி ழ் தொ லை க்காட் சியில் ஒ ளிபர ப்பாகி வ ரும் ‘மு ள்ளு ம் ம லரும் ‘ என் ற சீ ரிய லிலு ம் ந டித்து வ ருகி றார்.

நடி கை வ னிதா 1986 ஆம் ஆ ண்டு மலை யா ள ந டிகர் கி ருஷ்ண சந் திரன் எ ன்பவ ரை  தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண்டார். தி ரு ம ண த் திற் கு பின் னர் இ வர்க ளுக் கு அமி ர்தவர் ஷினி என் ற ஒ ரு அ ழ கா ன ம க ளு ம் பி றந்தா ர்.

தற் போது 28 வ யதா கும் இவ ர் சி ல வ ருடங் களு க்கு  முன்பு தி ரு ம ண ம் செய் து கொண் டு க ன்ன டாவி ல் செட் டில் ஆகி விட் டார். இ ந்நிலை யில் ச மீப த்தில் இ வர்கள து குடு ம்ப பு கைப்ப டம் ஒன் று வெளி யாகியு ள்ளது. இதோ

Comments are closed.