அடை யாள மே தெரி யாமல் மாறிய கா தல் சொ ல்ல வந்தேன் பட நடிகை..!! பு கைப்ப டத்தை பா ர்த்து அ திர் ச்சி யான ரசி கர்கள்..!!

பி ரப ல தொ லை க்காட் சியான விஜய் டிவி இ ன்று வரை பு திய பு திய நி கழ் ச்சி தொ டர் களை அ றிமு கம் செ ய்து கொ ண்டே வரு கிற து . இதில் புது பு து மு கங்க ளும் திற மை யாள ர்க ளும் தங் களை வெ ளிப் படு த்தி வ ருகி ன்ற னர். இப்படி விஜய் தொ லை க்கா ட்சியில் இருந்து ப ல முக ங்க ளை நா ம் பா ர்த் து இரு ப் போம் ஆ னால் அ வற் றில் ஒ ரு சில ர் மட் டு மே ந ம் ம னதி ல் இ டம் பி டிப் பது ம ட்டும ல்லா து  சி ன்ன த்தி ரை யில் இரு ந்து வெ ள்ளி த்திரை வ ரை ப யணி க்கி ன் றனர். இப் படி வி ஜய் டிவி யில் ஒளி பர ப்பான பேமஸ் சீ ரியல் ‘க னா கா ணும் கால ங் கள்’ மூ ல ம் அ னை வரது க வன த்தை யும் பெ ற்ற வர் ந டிகர் யுதன் பாலாஜி.

இந் த சீ ரிய லில் ஜோ எ ன்ற கே ரக் டரில் நடி த்தி ருப் பார் பா லாஜி. அ ந்த சீ ரியலு க்கு பி றகு இ வர் க்கு நி றை ய ப ட வா ய்ப் புகள் வ ர தொ டங் க் கியது. இ ப்படி 2010 ஆம் ஆ ண் டு இவர் ந டி த்த ப டம் தா ன் கா தல் சொ ல் ல வ ந்தே ன். இப்படி இந்த பட த் தில் க தா நாயகி யாக அறி முக மா னவர் தான்  நடி கை மே க் னா ரா ஜ்.

இவர் பெங் களூ ரில் சு ந்தர் ரா ஜ் ம ற்றும் பி ரமி ளா இ வருக்கு ம க ளா க பி றந் தா ர். இவர் சி னி மா விற்கு வந் தத ற்கு கா ரண மே இவ ரது அ ப்பா தா ன். இவரது அ ப்பா க ன் னடத் தில் பெ ரிய ந டிகர் அங்கு 180 ப டங் களு க்கு மேல் ந டித்த வர். இவர் சி று வய தி லேயே தன து தந் தை யுடன் கு ழ ந் தை வே டத் தில் கன் னட பட ம் ஒ ன்றி ல் நடி த்தி ருக்கி றார் .

சி று வ ய தில் த ன் த ந் தை யை யே பா ர்த்து வ ளர் ந்த தால் இவ ர்க் கு ந டிப் பின் மீ து  ஆ ர் வம் அ தி க மாக இரு ந் தது. 2010 மு த ல் பட ங் களி ல் நடி க்க தொ ட ங்கி ய இவர் க விஞ ர் சி னேக ன் ஹீ ரோ வாக ந டித்த உ யர் திரு 420 மற்றும் 2011 ஆ ண்டு வெ ளி வந்த ந ந்தா ந ந்தி தா பட த்தி லும் ஹீ ரோயி னாக நடி த் தார்.

அ தன் பி ன்னர் ப ல ப ட வா ய் ப்புகள் வ ந்தா லும் ச ரி யான க தை யம் சம் இ ல்லா ததா ல் ஒ துக் கி தள் ளி னார். அ தனால் பி ன்னா ளி ல் ப ட வா ய்ப் புக ளே இல் லாம ல் போ னது. த மி ழி ல் சரி யா ன ப ட வை ப்பு கள் இவ ருக்கு இ ல்லை எ ன் றாலும் ம லை யாள ம், க ன்ன டம், தெ லுங் கு மொ ழிக ளில் நடி த்து வந் தா ர் .

இவர் கன் னட ந டிகர் சி ரஞ் சீவி சர் ஜா என் பவ ரை 10 வ ருடங் களா க  கா த லி த் து வந்தா ர். பின்னர் இவர் 2017இல் அ வரை தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண்டா ர். தி ரு ம ண தி ற் கு பின் னும் இ வர் ப டங் களி ல் நடி க்க தொ டங் கி னார்.

தற்போதும் 3 ம லையா ள ப டங் களி லும் 3 க ன்னட பட ங்க ளிலும் ந டித்து வரு கிறா ர். மு தலி ல் சற்று ப ரும னாக இரு ந்த இவர் தற் போது உ ட ல் எ டை கு றைந் து ஒல் லியா க கா ணப்ப டுகி றார். இதோ அந் த புகை ப்ப டம்..

Comments are closed.