சன் டிவி அழகு சீரியல் நடிகை ஸ்ருதி ராஜின் அ ம்மாவா இது..!! அச்சு அசல் அம்மாவை உ ரித்து வை த்தி ருக்கும் ம க ள்..!! வை ரலா கும் புகை ப்படம் இதோ..!!

நடி கை ஸ்ரு தி ராஜ் 27 மார்ச் 1980ஆம் ஆ ண் டு அன் று பி றந் தார். இவே ஒரு  இ ந் திய தி ரை ப்பட மற் றும் தொ லை க்கா ட்சி நடி கை ஆவர். இவர் டிவி சீ ரிய ல்க ளில் நடி க்க மு ன் க ன்ன டம், ம லை யாள ம், தெ லுங் கு, மற் றும் கா த ல் டா ட் கா ம் மற்றும் ஜெ ர்ரி உ ள் ளிட்ட த மி ழ் ப டங் களி ல் நடி த்து ள்ளா ர். பி ரப ல தொ லைக் காட்சித் தொ டரா ன ​​தெ ண்ட் ரல், ஆபிஸ் ம ற்றும் அழகு ஆ கிய வற்றில் மு ன்னணி க தாபா த்திர ங்க ளுக் காக அவர் அறி யப் படுகி றார்.

மேலும் ம லை யாள மொ ழி தி ரை ப்பட மான மூ த் த ந கை ச்சு வை நடிகை ஸ்ரீ லதா ஸ்ருதி ராஜ் பு கைப் படங் களை வி நியோகித் தார். இது ஒரு பு தி ய இ ளைஞ னைத் தே டும் இய க்குனர் கே ஜார்ஜுக்கு வழி வகு த்த து.  நடிகர் மம்மூட்டி மற்றும் குஷ் பூவுடன் இ ணை ந்து த னது ம லை யாள பட மான எ லவங் கோடு தே சத் தில் நடி க்க வே ண்டு ம்.

பள்ளி முடிந் ததும் அவரது அடுத்த ம லை யாள தி ரைப்ப டம் உ தய புரம் சுல் தான் நடித்த திலீப்-ப்ரீதா விஜ யகுமா ர். இதைத் தொ டர்ந்து சனல் இய க்கிய பிரி யாம்.  இதற்கிடையில், இய க்குனர் ஈ.வி.வி ச த்யநாரா யணா தெ லுங்கு பா ர்வையா ளர்களு க்கு அறி முகமா னா ர்.

வே ணு கன் க தாநா யக னாக ந டித்த வீ டெக் கடா முகு தாண்டி, மற்றும் ஸ்ரீகாந்த் நடித்த ஓ சின்ன தானா. பிந்தைய பட த்தை சத் யபாபு இய க்கியு ள்ளார். மேலும் ச ன் டிவி யில் ஒளி பரப் பாகி வ ந்த அ ழகு எ னும் சீ ரியல் மீ ண்டு ம் ரி என் ட்ரி  கொ டுத் து ர சிகர் கள் ம த்தி யில் இ வரை கொ ண்டு சே ர்த்து.

இ ந்நிலை யில் சீரி யல் நடிகை ஸ்ருதி ராஜ் மு த ல் மு றை யாக தனது அம் மாவு டன் எடு த்துக் கொ ண்ட பு கைப்ப டத்தை தனது இன்ஸ் டாகிராம் பக் கத் தில் வெ ளியி ட்டுள் ளார். இதோ அந்த புகை ப்படம்..

 

Comments are closed.