வரலாறு பட த்தில் கு ட்டி வி ல் ல ன் அஜித்தாக வந்த பையன் தற்போது எப்படி உள்ளார் தெரி யுமா.? பு கைபட த்தை பார்த்து அ திர் ச்சி யான ரசிகர்கள்..!! புகைப்படம் உள்ளே..!!

த மி ழ் தி ரையு லகில் முன்னணி நடி கர்க ளில் ஒ ருவ ராகவும் உச்ச நட் சத்திர மாக வும் விளங்கி வரு பர்க ளில் ஒருவர் தான் நடிகர் த ல அஜித் குமா ர் அவர்கள். நடிகர் அஜித் குமார்1 மே 1971 அன்று ஹைதராபாத்தில் பிறந்தார். இவரது தந்தை பி.சுப்பிரமணியம் பாலக்காடு, கேரளா மற்றும் அவரது சிந்தி தாய் மோ கினி மேற்கு வங் காளத் தின் கொல்கத்தா பகுதியைச் சேர்ந்தவர். 1990 ஆம் ஆண்டு தமிழ் தி ரைப்ப டமான என் வீடு என் கனவர் படத்தில் ஒரு சிறிய பாத்திரத்துடன் தனது வா ழ்க்கை யைத் தொடங்கினார்.

அவர் கா தல் கோட்டாய் அவல் வருவாலா மற்றும் காதல் மன்னன் ஆகியோருடன் ஒரு கா தல் ஹீரோவாக தன்னை நிலை நிறுத்திக் கொண்டார். அந்த வ கை யில் கெ த் து கா ட்டு ம் ஹீ ரோ க்கள் க் யூட் ரி யாக்‌ ஷன்க ளால் ம ன சை அள் ளும் ஹீ ரோயி ன்க ளை தா ண்டி சி ல ப் ரோ மொ களி ல் ஆ திக் கம் செ லுத் துவா ர் கள் கு ட்டி நட் சத் திர ங்க ள்.

பெரு சு க ளை க லை க்கு ம்  க வு ண்ட ர் ட யலா க் ஆ க இரு ந்தா லு ம் ச ரி பா ர்க் கும் எல் லாரை யும் வி யக் க  வை க்கு ம் சென்டி மெ ன்ட் கா ட் சிக ளாக இ ருந் தாலு ம் ச ரி அட டேய் இ ந்த சு ட் டி செ ம யா ந டிச்சு இ ருக் கா னே எ ன நம் மை ஓ போ ட வை த்த ப ல்வே று கு ழந் தை நட் சத் திரங் கள் இ ருக் கின் ற னர்.

நடிகர் மீ னாவி ன் து வங் கிய அ வரது ம க ள் பே பி அ னி கா வ ரை ப ல் வே று கு ழ ந் தை ந ட்ச த் திர ங்கள் த மி ழ்சி னி மாவி ல் பி ர பல ம் தா ன். அந் தவ கை யில் இ ந்த கு ழ ந் தை நட் சத்தி ரமு ம் பி ர பல ம் தா ன். அல் டி மே ட் ஸ் டார் அ ஜி த் ந டிப்பி ல் கே.எஸ் ரவி க்கு மார் இ யக்க த்தில் கடந்த 2006ஆம் ஆ ண் டு வெ ளி யான வர லாறு தி ரை ப்பட ம் ர சிக ர்கள் மத் தி யில் ந ல்ல வ ரவே ற்பை பெ ற் றது.

அந்த பட த் தில் அஜித், அசின், கணிகா, சுஜாதா, ராஜேஷ் எ ன்று ப லர் ந டித் திருந் தன ர். வரலாறு ப டத் திற் கும் மு ன்ன ர் அஜித் ந டித்த ஆஞ்சநேயா, ஜனா, ஜி பரமசிவன், திருப்பதி, போன் ற ப ல் வேறு பா டல் களை தொ ட ர்ந் து தோ ல் வி ப ட மா க அ மை ந்து இ ருந் தது.

ஆனால் வ ரலாறு தி ரை ப்ப டம் அ தற்கு ஒ ரு தி ருப்பு மு னை ப டமா க அ மை ந்து இ ருந் தது. இந்த தி ரை ப்ப டம் பி ளாக் பஸ் டர் ஹி ட் அ டித் து அ ஜித் தின் மா ர்க் கெட் ஏ ற் றி வி ட்டது எ ன்று சொ ல் லலாம். அதற்கு மி கை ஆ காது. இந்த பட த்தி ற்கு மு தலில் காட் பாதர் எ ன்ற பெ யர் வை க்கப் பட்டு இரு ந்தது.

மேலும் இ ந்த பட த்தி ல் அ ஜீத் மூ ன்று க தாபா த்தி ரத் தில் நடி த்தி ருந் தார். அதில் ஜனா என்ற  கதா பாத் திரத் தில் ந டித்த அ ஜித் தந் தை அ ஜித் தையே கொ ள் ள து டி ப்பா ர் கள். இந்த ப டத் தில் அ ப் பா ம ற்றும் ம க ன் ஜீவா க தா பாத் திர ம் தா ன் மு க்கி ய க தா பாத் திர மாக இரு க்கும். மேலும் அந்த ஜீ வா க தாபா த்திர த்தின் சி று வயது அஜித் தாக நடி த்த து இ ந்த சி று வ ன் தா ன்.

அவரு டைய பெ யர் சச்சின் லட் சுமண ன் கு ழ ந் தை நட் சத் திர மாக இவர் கிரி, சத்யா போ ன்ற ப ல ப டங் களி ல் கு ழ ந்தை ந ட்சத் திர மாக நடி த்து ள் ளார். சமீ பத் தில் இவ ருடைய ல டேஸ் ட் பு கை ப்பட ங்கள் ச மூ க வ லை த்த ளங் களி ல் வெ ளி யா கி உ ள்ள து. அதில் அ டை யாள ம் தெ ரியா த அ ளவிற் கு ஆ ளே மா றியு ள் ளார். இது அந்த புகை ப்பட ங்கள்..

Comments are closed.