நடிகர் ரஜினிக்கு ம க னாக நடி த்து ள்ளார் ரித்திக் ரோஷன்..!! இந்த தி ரைப்ப டத்தை தெரியுமா.? வை ரலா கும் புகை ப்படம் இதோ..!!

த மி ழ் சி னிமா வில் மு ன்ன ணி ந டிக ராக வ ல ம் வ ரும் நடி கர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜி னிகா ந்த் த ன்னு டைய ஆர ம்ப கா லக ட்டங் க ளில் ப ல இ ந்தி ப் பட ங் களி ல் நடி த்து ள் ளார் என் பது பல ருக் கும் தெ ரியா த ஒ ரு உ ண் மையா கும். அப்படியே நடி கர் ரஜினிகா ந்த் ந டித்த ப டத் தில் அ வருக்கு ம கனா க ரி த்தி க் ரோ ஷன் ந டித்து உ ள் ளார். அந்த பு கைப் படம் த ற்போ து ச மூ க வ லைத ளங் களி ல் வை ர ல் ஆ கி கொ ண் டு வ ருகி ற து.

1980 முதல் 90 வரை ரஜி னிகா ந்த் சூப் பர் ஸ் டாராக உரு வெடு த்த கா லக ட்டம் அது. அப் போது ர ஜினி க்கே தெ லுங்கு, ம லையா ளம், க ன் னடம், இ ந்தி என அ னை த்து மொ ழிக ளிலு ம் ந டிக்க வா ய்ப் புக ள் கு விந் து கொ ண்டு வ ந்த து.

நடிகர் ரஜி னி காந்த் ஹி ந்தி யிலும் சி ல ப டங் கள் ந டித் துள் ளார். மேலும் இ ன்று ஹி ந்தி சி னிமா வில் மு ன்ன ணி யில் இரு க்கு ம் ப ல நடி கர் கள் ர ஜினி காந் துடன் நடி த்து ள்ளார். அந்த வகை யில் 1986ஆம் ஆ ண்டு ரஜி னி நடி ப்பில் ஹி ந்தி யில் உ ருவா ன தி ரைப் படம் பகவான் தாதா.

நடிகர் ரஜினி, ஸ்ரீதேவி ஆகி யோர் ந டித் தி ருந்த இ ப்ப டத்தி ல் ர ஜினிகா ந்தின் ம க னா க இ ன் று ஹி ந் தி சி னிமா வில் சூ ப்பர் ஸ் டா ராக வ ல ம் வ ரும் நடிகர் ரித்திக் ரோ ஷன் நடி த்து ள் ளார். இந்த பு கை ப்ப டம் தற் போது இ ணை யதள ங்க ளில் வை ரலா க கொ ண்டு வரு கி றது.

இந்த பட ம் வ ந்து கி ட்ட தட்ட 25 வ ருட ம் க ழித் து இந் த பு கைப் படம் த ற் போது இ ணை யத ளங்க ளி ல் ரஜினி ரசி கர்க ளால் அ திக ம் பகி ரப் பட்டு வரு கி றது. பகவான் தாதா பட த்தி ல் ந டித்த போது ரஜினி த மி ழ் சி னிமா வில் மா ஸ் ந டிக ராக வ ல ம் வந்து கொ ண் டிருந் தா ர்.

இ ந்தி ய சி னிமா வை பொ றுத் த வரை நடிகர் ரஜினி, கமல் என ப லரு ம் ந டித் திருந் தா லும் இன் று வரை அ ங்கு ந டக் கும் சி ல ச தியா ல் ப ல த மி ழ் நடி கர் கள் அ ங் கே சா தி க்க மு டி யாம ல் போ னது ம ற க்க கூடா த ஒ ன்றா கும்..

Comments are closed.