நடிகை கீர்த்தி சுரேஷின் அக்காவை பார் த்து ள்ளீ ர்களா..!! முதன் முறை யாக வெளி யான அ ழகி ய புகை ப்படம் இதோ..!!

நடிகை கீ ர்த்தி சு ரேஷ் 17 அக்டோபர் 1992ஆம் ஆ ண்டு அன்று பிற ந்தார். இவர் ஒ ரு இ ந் தி ய தி ரை ப் பட ந டிகை ம ற்றும் மா டல் ஆவா ர். இ வர் மு க் கி ய மாக த மி ழ், தெ லுங் கு மற் றும் ம லை யாள பட ங்க ளில் தோ ன்றி னார். தெ லுங் கு வா ழ் க் கை வ ர லாற் றுப் பட மான ம காந தி ப டத் தில் நடி கை சா வித் ரியா க நடி த்தத ற்கா க சி றந் த நடி கைக் கான தே சி ய தி ரைப் பட வி ரு தை வெ ன் றார் இவர். மேலும் நடி கை கீ ர்த்தி அவ ர்கள் த யா ரிப் பா ளர் ஜி.சுரே ஷ்குமார் மற் றும் நடி கை மே னகா கு மார் ஆ கி யோ ரின் ம க ள்ஆவர். நடி கை கீர் த்தி சு ரேஷ் 2000 க ளின் மு ற் பகு தியில் கு ழ ந் தை ந டிகை யா க நடி க்கத் தொ டங் கினா ர் மற் றும் பே ஷன் டி சை னைப் ப டித்த பி றகு ப டங்  களு க்கு த் தி ரு ம்பி னா ர்.

ந டிகை கீர் த்தி சுரேஷ் 2013 ஆம் ஆண் டு ம லை யாள தி ரை ப் பட மா ன கீ தாஞ்ச லியில் அ வர் தன து மு த ல் மு க்கி ய க தா பா த்திர த்தி ல் ந டித் தார். த மி ழ் சி னி மா வில் ப ல நடிகர் ந டிகை கள் உ ள்ளா ர்கள். தன க்கான இ டத் தை த க்கவை த்துக் கொ ள் ள ப ல வி தமா ன தி றமை களை வெ ளிக் காட் டி வ ருகி ன்ற னர்.

இ ந்நி லையில் நடிகை கீ ர்த்தி சுரேஷ் த மி ழ் சி னி மாவில் மு ன்ன ணி ந டிகைக ளில் இ வரும் ஒ ருவர் என் பது கு றிபி டத்த க்க து. இது எ ன்ன மா யம் எ ன்றா கிய ப டத் தில் தான் இவர் அ றிமு கம் ஆ கி ரஜினி மு ருகன் எ ன்ற ப டத் தி யில் சிவகார்த் திகேயன் ப டத் தில் இ ளை ஞர்க ளின் ம னதி ல் ஒ ரு பெ ரி ய இ டத் தை பி டித் தார்.

அதன் பி ன் தள பதி வி ஜயு டன் பைர வா, சர் கார் போ ன்ற வெ ற் றி பட ங்க ளில் ந டித் து ந ம்பர் ஒ ன் இ டத் தில் இ ருக் கிறா ர். க மெர் ஷிய ல் ப டங் களி ல் ந டித்து வ ந்த கீர் த்தி சுரே ஷ் தி டீ ர் என்று “மகாநதி” என்ற ப டத் தில் சா வித் திரி யாக நடி த்து அச த்தி னார்.

அவ ரது நடி ப்பை பா ர்த் து ப லரு ம் வி யந் து பா ராட் டினா ர்கள். ச மீபத் தில் கீர்த்தி சுரேஷுக்கு தி ரு ம ண ம் பே சப்ப ட்டு ள் ளதாக ஒரு செ ய்தி கள் வ ந்த வ ண் ணம் இ ருந் தது. அத ற்கு கீர்த்தி தர ப்பில் எந்த ஒ ரு ப திலும் வ ரவி ல்லை . இப்பொ ழுது த மி ழ் மட்டும் அ ல்லா மால் மற்ற அ ணை த்து மொ ழிக ளிலு ம் ஆ ர்வம் செ லுத்தி வரு கிறார்.

மு க்கிய மாக பாலி வுட் சி னிமா வில் நு ழைய மு ம்முர மாக செய ல்பட் டு வ ருகிறா ர். தற்போது இவர், ர ஜினி யுடன் அ ண்ணா த்த மற் றும் இய க்குன ர் செல் வரா கவ னுடன் சாணி கா யிதம் போ ன்ற படங் க ளில் நடித் து வரு கிறார்.

தற் போது கீர்த்தி சுரேஷன் அக் காவின் பு கை ப்படம் ச மு க வ லை தள ங்க ளில் வெ ளியா னது . அ ந்த பு கை பட த்தை பா ர்த்த ர சிக ர்கள் அந்த பு கைப டத்தை வை ரளா கி வரு கின்ற னர். இதோ அந்த புகைப்படம்..

 

Comments are closed.