விஜய் டிவி தொகு ப்பாளர் அசாரின் ம னை வியை பார் த்து ள்ளீ ர்களா..!! முதன் மு றையாக வெ ளியான அ ழகி ய ஜோடின் பு கைப் படம் இதோ..!!

ஆ தித்யா தொ லைக் காட்சி மூ ல ம் ந கைச்சு வை க லை ஞரா க சி ன்ன த்திரை யில் பி ரபல மா னவ ர் அசார் அவ ர்கள். அதன் பிற கு இவர் சன் தொ லைக் காட் சியி ல் அசத் தப் போவது யாரு என்ற நி கழ் ச்சி யில் தொ டங் கி வி ஜய் தொ லை க்கா ட்சி யில் க லக்க ப்போவ து யாரு என்ற நி கழ் ச்சி வரை அ னை வரை யும் சி ரிக் க வை த்த வர் மற்றும் மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் ந டிகரு மான  அசார் ஆவர்.

மே லும் டி.எஸ்.கே மற்றும் அசார்  ஜோ டி எ ன் றால் ர சிக ர்க ளுக் கு அ திக மாக பா ர்க் க தோ ன்று ம். இ தன் பின் விஜய் டி வியி ல் ஒ ளி பரப் பா கி வ ந்த கலக்க போவது யார் சீசன் 7ல் போ ட்டி யாள ராக க லந் து கொ ண்டு டை ட்டி ல் வி ன்ன ர் ஆனா ர் அசார் .

மே லும் தற் போ து வி ஜ ய் தொ லை க்கா ட்சி யில் தொ குப் பாள ராக நி கழ் ச்சி களை தொ குத் து வ ழங் கி வ ருகி றார். இவர் த மி ழ் தி ரை யுல கில் மு க்கிய மாக ப ணி யாற் றியுள் ளார்.

இந் நிலை யில் தொ குப்பா ளர் அசார் மு த ல் மு றையா க த ன து ம னை வி ன் பு கை ப்பட த்தை ச மூ க வ லை த்தள த்தி ல் வெ ளியி ட்டு ள்ளா ர். இந்த பு கைப் படத் தை பா ர்த்த ர சிகர் கள் ப லரு ம் உ ங்க ளுக்கு க ல் யா ண ம் ஆ கிடு ச்ச  என க மெ ண்ட் செ ய் து வ ரு கின் றன ர். இதோ அ சாரின் ம னை வின் புகைப்படம்..

Comments are closed.