புகை ப்படத்தில் இருக்கும் இந்த கு ழந் தை யாரென்று தெரிகிறதா..? பி ரபல நடிகரின் மகள் இன்று பிர பல மாகி உள்ளார்..!! யாருன்னு நீங்களே பாருங்க..!!

பெரிய நடி கர் நடி கைய ரின் வா ரிசு கள் யா ருடைய உ தவி யும் இ ல்லா மல் சி னிமா உல கத் தினு ள் சு லப மாக நு ழை ந்து விடு கின் றனர். முக் கிய மாக ந டிப் பத ற்கு அல் லது த யாரி ப்பத ற்கு இ ற ங் கி வி டுகி ன்ற னர். அ து மட்டும் அ ல்லா மல் வி ரை விலே யே இவ ர்கலு கென் று  ர சிக ர்க ளும் உ ருவா கிவி டுகி ன்றன ர். த மி ழ் சினி மாவி ல் சி ம் பு நடி ப்பி ல் க டந்த 2012 ஆம் ஆ ண் டு வெ ளிவ ந்த போ டா போ டி எ ன் ற ப ட த்தி ன் மூ ல ம் அ றி முக மான வர் தான் நடிகை வர லட் சுமி ச ரத் கு மார் அவர்கள்.

இ தை த்தொ டர்ந் து, தா ரை தப்ப ட்டை என்ற ப டத் தில் மி கவு ம் போ ல்ட்டா ன கே ரக்ட ரில் நடி த்து அ சத்தி னார். அத ன் பி ன்னர் க தாநா யகி யா க வா ய்ப் பு வ ரவி ல்லை எ ன்றா லும் இ வரு க்கு வி ல் லி க தாபா த்தி ர ம் ச ரியா ன பொ ருத் தமாக ம றிவி ட்ட து.

இந் நிலை யில், ச ண்டகோழி 2 ப டத் தில் வி ல் லி க தா ப்பா த்திர த்தி ல் த னது ந டிப் பின் மூ ல ம் வே ற லெ வலி ல் பே சப்ப ட் டார் நடிகை வர லட் சுமி. ஆ ரம் ப கா லத் தில் கொஞ் சம் ஒல் லியா ன தோற் றத் துட ன் இ ருந்த வர லட் சுமி உ ட ல் எ டை கூ டி கு ண் டாக மா றிவி ட்டா ர்.

த ற்போது உ ட ல் எடை யை கு றை க்க மா றிவி ட்டா ர்.  உ ட ற் ப யிற்சி களை செ ய்து வ ருகி றார். மேலும் இ ந்த ஆ ண் டு ம ட்டும் அ ம்ம ணி கை யில் 10 ப டங் கள் கை வ ச ம் வைத்து  உ ள்ள து எ ன்ப தும் கு றிப் பிட த்த க்க து.

இத ற்கி டையில், இவ ரது கு ழந் தை ப் ப ரு வ பு கை ப்பட ம் ஒன்று ச மூ க வ லைத ளங் களி ல் அ தி கள வு வை ர லா கி ப ர வி வ ரு கிற து. அந்த பு கைப் பட த்தை நீ ங்க ளே பா ருங்க ள்…

Comments are closed.