நடிகை நஸ்ரியாவின் தம்பி யார் தெரி யுமா.? அவரும் ஒரு நடிகர் தான்..!! யா ருன்னு நீங்களே பா ருங்க ஷா க் ஆகி டுவி ங்க..!! வை ரலா கும் புகை ப்படம் இதோ..!!

நடிகை நஸ் ரியா ந சீம் 20 டிசம்பர் 1994ஆம் அன்று ஆண்டு பிறந்தார். இவர் ம லை யாள ம் ம ற் றும் த மிழ் த் தி ரைப் படங் களி ல் நடி க்கு ம் ஒ ரு இ ந்தி யத் தி ரை ப்ப ட நடி கை ஆ வா ர். இவர் மு தலி ல் தொ லைக் காட் சி நிகழ் ச்சித் தொ குப் பாளரா க இருந்து பி ன்ன ர் நடி கை யானா ர். நடிகை நஸ் ரியா ந சீம் அவர்கள் ம லை யாள த் தி ரைப் பட ங்க ளில் கு ழந் தை ந ட்ச த்தி ரமா க ந டித் துள் ளார். நடிகை நஸ்ரியா தனது சி றி ய வ ய து பு கைப் படத் தை இ ணை யத் தில் பதி விட் டு ர சிகர்கள் அ னை வரை யும் வி யக் க வை த்து ள் ளார்.

த மி ழ் சி னிமா வில் ரசி கர்க ளின் ம ன தை சு ண் டி இ ழுத் தவ ர் தா ன் ந டிகை ந ஸ்ரி யா அவர்கள். இவர் ஆர ம்ப த்தி ல் பி ர ப ல தொ லை க் காட் சியி ல் ஒ ளிப ரப் பா ன ஒ ரு நிக ழ்ச்சி யில் தொ குப் பாள ராக ப ணி யாற் றி வ ந்தா ர். ஆனால், இவர் தனது 12 வ ய து மு த ல் ப ல்வே று ம லை யா ள ப டங் க ளில் கு ழ ந் தை ந ட்ச த்திர மா க ந டி த்து வ ந்தா ர்.

அத ன் பி ன்ன ர் த மி ழ் சி னிமா வில் ப ல பட ங்க ளை ந டித்து ரசி கர் களின் ம ன தில் இ ன்று வ ரை இ டம் பிடி த்த வர்.  இவர், ம லை யாள நடி கரா ன ப கத் பா சில் என் பவ ரை தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொண் டார்.

இ ந்நி லை யில், ஹீ ரோயி ன் கள் த ங்க ளது சி று வய து பு கைப் பட ங்க ளை ச மூ க வ லை தளப் பக் கங் களி ல் ப திவி ட்டு லை க்ஸ் அள் ளு வது வ ழக் கம். அந்த வகையில் தனது தம்பின் புகைபடத்தை பதி வுட்டு ள்ளர். அவரது பெயர் நவீன் நஜிம் ஒரு இ ந் தி ய தி ரை ப்ப ட நடி கர்.

இவர் ம லை யா ள தி ரைப் படத் து றை யில் மு க் கிய மாக ப ணி யாற் றியு ள்ளா ர். நவீன் சி யு சூன், அம்பிலி போ ன்ற பி ர பல மான தி ரை ப்பட ங்க ளில் ப ணியா ற்றி யுள் ளார். நவீனின் முந் தைய ப ட ம் தி ரைய ரங் குகளி ல் வெ ற்றி பெ ற்றது. இதோ அவரின் புகைப்படம் நீங்களும் பாருங்கள்..

Comments are closed.