நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணனின் ம கனை பார் த்து ள்ளீர் களா..! எவ்வளவு பெ ரிதாக வள ர்ந்துவி ட்டார்..!!இதோ அந்த புகை ப்படத்தை பாருங்கள்..!!

த மி ழ் சினி மாவில் ஒரு முக் கிய மான ந டிகை என் றால் க ண்டி ப்பாக ர ம்யா கிருஷ் ண ன்  எ ன்று சொல் லலாம். இவர் ந டிக் காத க தா பா த்தி ரங் கள் இ ல்லை எ ன்று சொல் லும ளவி ற்கு த னது ந டிப் பை க னகச் சித மாக வெ ளிப்ப டு த்தி ம க்க ள் ம னதி ல் ஒ ரு பெ ரிய இ டத் தை பி டித்த வர். தனது 14 வ யதி ல் த மி ழ் சினி மாவி ற்கு வெ ள்ளை ம ன சு எ ன்ற பட த்தி ல் அறி முக மா னார். அ தனைத் தொட ர்ந்து ர ஜினி யின் படி க்காத வன் மற் றும் க மலின் பே ர் சொ ல்லும் பி ள்ளை எ ன்ற பட ங்க ளில் து ணை நடி கை யாக நடி த்து இ ருந் தார்.

தெ லுங்கு ம ற்றும் த மி ழ் மொ ழிக ளில் க வன ம் செ லுத் தி நி றை ய ப டங் களி ல் ந டித் து வந் த ரம் யா. தெ லுங்கிலு ம் ப ல வெ ற் றி ப டங் களை கொ டுத் து முன் ன ணி ந டி கையா கவும் வந் தார். அ தேபோ ல் தமி ழிலு ம் ந ல்ல ப டங்க ளை தே ர்ந்தெ டுத் து ந டிக்க தொ டங் கி னார். அ ப்படி ரம் யா விற்கு சி க்கி ய தீ னி தா ன் ப டைய ப்பா.

படை யப்பா என் ற ப டத் தில் நீ லா ம்பரி எ ன்ற அ டங் காத பெ ண் வே டத் தில் அவ ர் ந டித் த ந டிப் பை பார் த்து வி யந் து போ னா ர்கள். அ ந்த ப்ப டத்தில் அ வர் செ ய்த வில் லத் த னம் ரம்யா இப் படி ந டிப் பா ரா எ ன்று ஆச் சரி யப் படும் வ கை யில் இ ருந் தது. ப டைய ப்பா படம் ர ம்யா விற்கு பெ ரிய தி ருப் புமு னையாக அ மைந்த து.

ர ஜினி க்கு ச ம மான க தா பாத் திர ம் எ ன்ப தால் யா ரை ந டிக் க வை க்க லாம் என் று யோ சனை செ ய் த இய க்கு னருக்கு அ ந்த பட த் தில் ரம் யா ந டித்தது பெ ரிய பி ளஸ். அ தன் பின் ஏக ப்ப ட்ட ப டங் களி ல் ந டித் து சி னிமா வில் ஒ ரு ந ல்ல பெ யரை சம் பா தித் த ர ம்யா. சமீ பத் தில் த ன து ச மூ க வ லைத ளப் பக் கத் தில் ஒரு புகை ப்படம் ஒ ன்றை வெ ளியி ட் டுள் ளார்.

அந்தப் புகை ப்படத் தைப் பா ர்த்த ரசி கர்கள் இவரு க்கு வ யது 49 நம் பவே முடி ய வி ல்லை யே இன் னும் இ ளம் நடி கை யை போ ல இருக் கிறா ரே எ ன்று க மெண்ட் செய் து வரு கின்ற னர். நடிகை ர ம்யா கிரு ஷ்ண ன், தெ லுங்கு தி ரையு லகின் இய க்குன ரும், த யாரிப் பாளரு மான கிரு ஷ்ணா வ ம்சி என் பவ ரை 2003ஆம் ஆண்டு தி ரு மண ம் செ ய்து கொ ண் டார்.

இ வர்கள் இ ருவரு க்கும் ஒரு ம க ன் உள் ளா ர். அவ ரின் பெ யர் ரித் விக் வ ம் சி. இந் நி லையில் நடி கை ரம்யா கிரு ஷ்ண னின் ம க ன் ரி த்வி க் வ ம் சியின் பு கைப் ம் வெளி யா கியு ள்ளது. இதோ ரம்யா கிருஷ் ண ன் ம க னி ன் பு கைப்ப டம்..

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ramya Krishnan (@meramyakrishnan)

Comments are closed.