காமெடி நடிகர் பாலா சரவணனின் ம னை வி யார் தெரி யுமா.? இவ்வளவு அ ழகி ய ம னைவி யா..!! வெளி யான புகை ப்படம் இதோ..!!

நடி கர் பாலா சர வணன் வள ர்ந் து வரு ம் க மெடி நடி கர் களில் பாலா சரவ ணனும் ஒருவர். இதுவை 20 ப டங்க ளுக்கு மே ல் நடி த்து ள்ளார். இவர் நடி த்த சி ல ப டங் கள் வெ ற்றி பெ ற்றா லும் சில ப டங் கள் மக் கள் ம ன தில் பெரி யளவு ஆ தரவு கிடை க்கவி ல்லை. இவர் தன து கா தல் க தையி னை சி ல நா ட்களு க்கு மு ன் கூரு கை யின் நா ன் கா தல் தி ரு மண ம் செ ய்தவ ன். என் ஜி னியரி ங் இர ண்டாமா ண்டு ப டிக் கும் போ துதா ன் கா த லிக் க ஆ ரம்பி த்தே ன். ஏ ழு வருட கா தலு க்குப்பி றகுதா ன் கா தலி யின் க ர ம் பிடி க் க மு டிந் தது.

கா தல் திரு மண த்தி ல் ஏதோ ஒ ரு வ கை யில் ந ட் பு கல ந்தி ருக் கும். என் னு டைய நெ ருங் கிய தோ ழி சூர் யா. நா னும் அவ ரும் ப ள் ளி நா ட்களி லிரு ந்து நண் பர் கள். ஒ ருவகை யில் ர த் த ச ம்பந் தமில் லாத உ ற வின ர் என்று கூட சொ ல்ல லாம். இ ப்போது ம் சூ ர்யா எங் கள் கு டும் பத் துடன் மா றா த அ தே ந ட்பு டன் ப ழ கி வரு கிறார்.

சூர் யா வழி யா கத் தான் என் கா த ல் ம னைவி யி ன் அ றி முக ம் கி டை த்தது. எ னக் கு ந ண்பர் கள் வ ட்டா ரம் என் பது கு றை வு. மி ஞ் சிப் போ னால் பத் து ந ண்பர்க ள் இரு ந்திரு ப்பா ர்கள்.அ ந்த நி லையி ல் வா ரத்து க்கு ஓ ரிரு முறை சூர் யா வுக்கு போ ன் ப ண் ணுவே ன்.

அப் படி ஒ ரு மு றை ஃபோ ன் ப ண்ணு ம் போ து ம றுமு னை யில் இ னி மையா ன கு ரலி ல் ‘யா ர் பே சறீ ங்க’ எ ன்ற கு ர ல் ஒ லித் தது. புது க்கு ரலாக இரு க்கி றதே என் று நி னை த்து ‘நீ ங்க யா ர் பே சறீ ங்க’ என் று கே ட்டே ன். ‘நா ன் சூ ர்யாவி ன் ரூ ம்மே ட்.

சூ ர்யா கே ண்டீ ன்ல இ ருக்கி றார்’ என்ற கூ டு தல் த கவ லோடு பதி ல் வ ந்த து. ‘அவச ர மா சூர்யாவிடம் பேச வே ண்டும். அ ழைத் து வர முடி யுமா’ எ ன்று கே ட்டே ன். ம றுமு னை யில் ‘அ தெல் லாம் மு டியா து. அவர் சீ க்கிரம் வந் துவிடு வார். வந் ததும் உங் களுக் கு பே ச சொ ல்கி றேன்’ எ ன்ற ப தில் வந்த து.

ஒரு ரூ ம்மேட் டுக்கு இ துதா ன் நீங்க செய் ற உத வி யா’ என் று க ன்னாபி ன்னா ன்னு பே ச ஆர ம்பி த்து ஒரு கட்ட த்தில் வா டி போ டி என் று பே சுமள வுக் கு பொ ங்கி விட் டேன். ம றுமு னை யில் போ ன் உட னடி யாக க ட்டாகி வி ட்டது.

பி றகு கொ ஞ்ச நேர த்தி ல் சூ ர்யா லை ன்ல வந் தா ர். எ ன்னி டம் பே சி யது ஹே மா எ ன்ற ரூ ம்மே ட் எ ன் றும் நா ன் பே சியத ற்காக அழு வதாக வும் சொ ன் னார். ‘நான் தே வையில் லாமல் பே சவில் லை’ என்று வி ளக் கம் கொடு த்தேன். சூர் யாவோ ஒரு ஸாரி கேட் க சொ ன்னா ர்.

என க்குள் ஹே மா மீது கா த ல் இரு ப்பதா க உ ணர்ந் தேன். ஒரு நா ள் ஹே மா வை நே ரில் அ ழைத் து கா த ல் சொ ல்ல மு டி வு எடு த் து அ ழைப் பு கொ டுத் தேன். அதன் பி ன்னர் பல எ திப்பு க்களை ச ந்தித் து க டைசி யின் இருவ ரும் தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண் டோம் எ ன்று குறி ப்பி டுள் ளார்.

இந்த நி லையி ன் இ வரு க்கு தற் போத 2 பிள் ளை கள் உ ண்டு இ வர் ம னை வி பி ள் ளைக ளோடு சந் தோச மாக வா ழ் கை யை க ழித் து வரு வதோ டு ப டங் களில் நடி த்து ம் வரு கிறா ர்..

Comments are closed.