தனுஷ் பட வி ல்ல ன் வாரணம் ஆயிரம் பட த்தில் நடி ச்சுரு க்காரா யார் தெரியுமா.? புகை ப்ப டத்தை பார்த்து ஷா க்கா ன ரசி கர்கள்..!!

த மிழி ல் கடந்த 2008 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளி யா ன ப டம் வாரணம் ஆயிரம் அந்த தி ரை ப்ப டம் ர சிக ர்க ள் ம த் தியி ல் ந ல் ல வர வே ற்ப் பை பெ ற்ற து. அ துவு ம் சூர்யா இர ட்டை கதா பா த்திர த்தி ல் நடி த்தி ருந்த இ ந்த பட த்தி ல் சிம்ரன், ரம்யா, சமீரா ரெட்டி போ ன்ற ப ல ர் நடி த்தி ருப் பார் கள். மேலும் இந்த ப டத் தில் சூர்யா 80ஸ் கா லகட் டத் தில் தோ ன்றி ய அ சத் தியிரு ந்தா ர். அதிலும் க ட் ட க ட் ட பயிற்சி மற்றும் சூர்யா விற்கு வ ரு ம் கா ட்சி கள் மு ன்தி னம் பா ர்த்தே னே என்ற பா டலு ம் இ ட ம் பெ று ம். அந்த பா டலின் தோ ன்றிய அந் த த னு ஷ் ப ட ம் நடி கர் யார் தெரி யுமா.?

வேறு யா ரும் இ ல்லை வே லை இ ல்லா பட் டதாரி ப டத் தின் வி ல் ல னா க ந டித்த அமுல்பேபி தான். நடிகர் தனுஷ் ப டத் தில் 2014 ஆம் ஆ ண் டு வெ ளிவ ந்த ப டங் கள் இ ந்த ப டத் தை எழு தி இய க்கி யவர் வே ல்ராஜ் ஆ வார். அ துமட் டுமல் லாம ல் அந்த ப டமே இவர் இ யக் கிய முத ல் பட மா கும்.

அதோடு அவர் இய க்கிய முதல் ப டம் பி ளாக்ப ஸ்டர் ப டமா க அ மை ந்தது. மேலும் அந்த ப டத் தில் தனுஷ், அம லா பால், சமு த்திர க்கனி, சர ண்யா பொன் வண் ணன் போன் றவர்கள் ந டித்து ள்ளா ர்க ள். மேலும் இந்த ப டத் தில் வி ல் ல னா க ந டித்த அ வரின் பெயர் அமிதேஷ். இவர் ஒரு தென் னி ந்திய ந டிகர் ஆ வார்.

அது மட்டு மல் லாமல் இவர் த மி ழ், தெலு ங்கு மொ ழிக ளில் உ ள்ளி ட்ட ப டங்க ளில் ந டித் துள் ளார். இதோடு இவர் ஆங் கில ப டங் களி லும் நடித்து உள் ளார். இ ந்நி லை யில் இவர் த ற்போது ம ணிரத் னம் இ யக்கும் வா னம் கொ ட்டட் டும் ப டத்தி ல் ந டித்தி ருக் கிறா ர். இந்த படத்தில் விக்ரம்பிரபு, மடோனா செபாஸ்டின் நடி த்தி ருக்கி றார்.

மேலும் ஐஸ் வர்யா ராஜேஷ் நடிகர் வி க்ரம் பிரபுவின் ச கோ தரி யாக ந டித்து  இ ருக் கிறா ர். மேலும் இ ருவரை பெ ற்றோர் களா க சரத் குமார், ராதிகா இ ருக் கிறா ர்கள். இவர் களுடன் அமிதாஸ் மற்றும் சாந்தனும் ஆகிய ந டிக ர்க ளும் ந டித் திருக் கி றார் என்பது கு றிப் பிடத் தக்கது.

Comments are closed.