ராஜா ராணி சீரியலில் வரும் இவர் எந்த பி ரப ல நடி கையின் த ங்கை தெரி யுமா.? புகை ப்பட த்தை பா ர்த்து அதி ர்ச் சியா ன ரசிகர்கள்..!!

வி ஜய் தொ லை க்கா ட்சி யில் ராஜா ராணி சீ ரியல் மு த ல் சீ சன் ம க்க ளிடை யே நல்ல வ ர வே ற்பை பெ ற் றது. அ தனை தொ டர்ந் து த ற் போது ரா ஜா ராணி சீசன் 2 சீ ரியல் நல் ல வர வே ற்பு கி டைத் துள் ளது. அந்த சீ ரிய லில் மா மியா ர் வே டத் தில் நடி த்து வ ரும் பி ரவீ னா யா ரு டைய த ங்கை என் று தெரி ந்தா ல் நீ ங் களே ஆச் சரி யப் படு வீர் கள். பிரவீனா நாயர் இ வரு டைய அ ப்பா ரா மச் சந்தி ரன் நான் ஒ ரு க ல்லூ ரி பே ரா சிரி யர். பிரவீனா த னது 18 வ ய தில் இ ருந் தேன் சி னி மா வில் நடி த்து வ ருகி றா ர் 50க்கும் மே ற்பட்ட ம லை யாள ப் ப டங் களில் நடி த் தார்.

பி ரவீனா த மி ழ் சி னி மா வில் பெ ரி தாக ந டிக்கவி ல்லை எ ன்றா லும் சீ ரிய ல்க ளில் நடி த் து அச த் தியு ள் ளார். இவர் ம லை யா ளத் தில் செம ஹாட்டான 100 ட ஸ் ஆ ப் ல வ்  ப டத்தி ல் சிற ப் பாக ந டித் திரு ப்பா ர். இவ ருக்கு க டந்த 2010ஆம் ஆ ண் டு ப்ரமோத் நா யர் என் பவ ருட ன் தி ரு மண மா னது.

அவர் ப்ரமோத் நா யர் து பாயி ல் ஒ ரு வ ங்கி யின் மே னே ஜர். அந்த த ம்ப திக்கு கடந்த 2012ஆம் ஆ ண்டு கௌரி என் ற ம க ள் பி றந் தார். அது மட் டும ல்லா மல் அவர் ஸ்ரீவித்யா த ங்கை யும் கூ ட. த மி ழ் சி னிமா வில் 60 கா லகட் டத்தி ல் பி ர ப ல நடி கை யாக திக ழ் ந்த வர் நடிகை ஸ்ரீ வித்யா.

இவர் த மி ழ், தெலு ங்கு,  ம லையா ளம் என ப ல மொ ழிக ளில் நடித்த இவர் த மிழி ல் எம்.ஜி.ஆர் கா லகட் டம் முதல் இன்று விஜய், அஜித் வரை  ந டித் துவி ட் டார். பின் னர் 2006ஆ ம் ஆ ண்டு கா ல மா னா ர். அவரது த ங் கை தா ன் பி ரவீ னா என் பது ப லரு ம் அ றிந் திரா த ஒ ன்று.

மேலும் நடி கை பிரவீ ணா ச ன் டிவி யில் பல கால ம் ஒளி பர ப்பா ன பிரி யமா னவளே சீ ரிய லில் நடி த் ததன் மூ ல ம் த மிழ்  ர சிகர் களி டையே பி ர ப ல ம் அ டை ந்தா ர். அப் போது சீரி யல் களி ல் ந டித் தவர் வ ருவ துடன் தன் க ணவ ருட ன் தின வன ந்த புரத் தில் மி னரல் வா ட்ட ர் செ ய் து வ ருகி றா ர். மேலும் இ வர் த மி ழில் கா ர்த்தி ந டி த்த தீரன் அ திகா ரம் ஒன்று, சாமி 2, கோமாளி போன்ற பட களி ல்  கு ணச் சித் திர வே டத் தில் ந டி த்து இ ருக் கி றார்.

Comments are closed.