21 வரு டங்க ளுக்கு பிறகு நடிக்க வரும் நடிகை ஷாலினி..!! அதுவும் எந்த முன்னணி நடிகர் தி ரைப் படத்தில் தெரி யுமா.? இதோ நீங்களே பாருங்கள்..!!

த மி ழ் தி ரையு லகில் முன் னணி ந டிக ர்களி ல் ஒ ருவ ராக வும்  உ ச் ச ந ட் சத்தி ர மாக வும் வி ளங் கி வ ருப ர்க ளில் ஒரு வர்  தான் நடி கர் த ல அஜி த் கு மார் அ வர் கள். நடிகர் அஜித் குமார்1 மே 1971 அ ன்று ஹைத ராபாத்தில் பி றந் தார். இவரது தந்தை பி.சுப்பிரம ணியம் பா லக்காடு, கே ரளா மற் றும் அவ ரது சி ந்தி தா ய் மோ கினி மேற் கு வங் காள த்தின் கொ ல்கத் தா பகு தியைச் சேர் ந்தவர். 1990 ஆம் ஆண்டு த  மி ழ் தி ரை ப்ப டமான எ ன் வீடு என் க னவர் பட த்தில் ஒரு சி றி ய பா த்தி ரத்து டன் தனது வா ழ்க் கை யைத் தொ டங் கினா ர்.

அவர் கா தல் கோட்டாய் அவல் வருவாலா மற்றும் கா தல் மன் னன் ஆ கியோருடன் ஒரு கா தல் ஹீ ரோ வாக தன் னை நி லை நிறு த்திக் கொ ண்டா ர் நடிகை அஜித் குமார் அவர்கள். மேலும் அ மர்கலம்  தி ரைப்ப டத்திலி ருந்து தொடங்கி ஒரு அ திரடி ஹீரோ வாக த ன் னை நி லைநி றுத் திக் கொ ண்டா ர்.

கா தலு க்கு ம ரியா தை தி ரைப் படத் தின் மூ ல ம் த மிழி ல் க தாநாயகி யாக அ றி முக மான வர் நடிகை ஷா லினி அவ ர்கள். இதன்பின் ப ல தி ரை ப்பட ங்களி ல் நடித்து வந்த நடி கை ஷாலினி, நடிகர் அஜி த்தை கா தலி த் து தி ரு மண ம் செ ய்து கொ ண் டார். தி ரு மண த்தி ற்கு பி றகு எந் தொ ரு தி ரைப் படத் திலும் ஷா லினி ந டிக் கவி ல்லை.

இந் நிலை யில் 21 வ ருட ங்கள் க ழித் து மீ ண்டு ம் சி னிமாவில் நடி க்க வரு கிறா ராம் நடி கை ஷா லி னி. ஆ ம் அது வும் மணிரத் னம் இய க்கத் தில், நடிகர் விக்ர ம் கா ர்த் திக் மற்றும்  ஜெ யம் ரவி என மு ன்ன ணி நடி கர்கள் ந டித்து வ ரும் பொ ன்னி யின் செ ல்வ ன் தி ரைப்ப டத்தில் ஒ ரு கே மி யோ க தா பாத் திரத் தில் நடி க் கவுள்ளா ரா ம் நடிகை ஷா லினி.

இய க்கு னர் ம ணி ரத்ன ம் ப டம் எ ன்ப தால் நடிகர் த ல அஜி த்தும் அந்த தி ரைப் படத் துக்கு  ஓ கே கூறி யுள் ளார் என்றும் சி ல த க வல் கள் கூற ப்ப டுகி றது. மேலு ம் இ வர ரும் சே ர்ந்து நடி பர்க ளா எ ன்று ர சி கர் கள் மத் தியி ல் ஒ ரு ச ல ச லப் பு போ ய்கொ ண்டு இ ருகி ன்றனர்..

Comments are closed.