இந்த புகை ப்பட த்தில் இருக்கும் மு ன்ன ணி நடிகர் யார் தெ ரியுமா.? புகைபடத்தை பார் த்தால் நீங் களே ஷா க் ஆகி டுவி ங்க..!!

த மி ழ் சி னி மாவில் உ ல கின் மு ன்ன ணி ந டிகர் களில் ஒ ருவ ராக வ ல ம் வ ந்து கொ ண்டி ருப் பவர் தான் நடிகர் கார்த்தி அ வர் கள். இவர் த மி ழ் சி னிமா வில் மு ன்ன ணி நடி கரா ன சூர்யாவின் ச கோத ரர் ம ற்று ம் நடிகர் சிவ குமா ரின் இர ண்டாவ து ம க ன் எ ன்பது ம் இங்கு கு றிப்பிட த்த க்க து. நடிகர் கார்த்தி அ வர் கள் 2007ஆம் ஆ ண் டு பி ர ப ல இய க்குன ர் அமீர் இ யக்க த்தி ல் வெ ளி வந்த ப ருத்திவீரன் என்ற தி ரைப டம் மூ லம் தான் த மி ழ் சி னி மா உ ல கில் க தா நா யக னாக அ றிமு கமா கி இ ருந் தார்.

இந்த தி ரை படம் ர சிக ர்கள் ம த் தியி ல் ந ல்ல வர வே ற் பினை பெ ற்று சூ ப்பர் ஹி ட்டா னது. அத னைத் தொ ட ர்ந்து நடிகர் கார்த்தி அ வர் கள் ஆயி ரத்தில் ஒ ருவ ன், பையா, நான் ம கா ன் அ ல்ல, சி றுத் தை, ச கு னி, அ லெக்ஸ் பாண்,டியன், ஆல் இன் ஆல் அழ குராஜா, பிரியாணி ,மெட்ராஸ், தோழா, கா,ஷ்மோ,ரா, காற்று வெ,ளியிடை, தீர ன் அதி காரம் ஒன்று, கடைக் குட்டி சிங்கம் மற் றும் கைதி எ ன ப ல் வேறு பட ங்க ளில் நடி த்து ள்ளா ர்.

நடிகர் கார் த்தி செ ன்னையில் உ ள் ள கல்லூ ரியி ல் தான் பொ றியி யல் ப டித்தா ர். அதன் பி ன்ன ர் தான் ப டிக் கச் வெ ளி நாடு செ ன் றார். அப்படி ஒ ரு நி லை யில் சென் னையில் ப டித் த போ து த னது ந ண்ப ர்களு டன் பல் லவ ன் பே ருந் தில் எ டுத் த பு கைப் படம் ஒ ன் றை த ன து ச மூ க வ லைத் தளத் தில் பதி விட் டுள் ளா ர் கார்த்தி அவ ர்கள்.

அதில் ப ல்ல வன் செ ன்னை ம க்க ளின் நம் பிக் கை யான ந ண்ப ன் எ ன் னுடைய க ல்லூ ரி நா ட்கள் அ தி கம் செ லவி ட்ட து பே ருந் தில் தா ன் எ ன்று தன து நி னை வுக ளை பகி ர்ந்துள் ளார். அதன்பிறகு நடிகர் சிவக் குமார் அ வர் கள் ச மீப த்தி ல் பே ட்டி ஒ ன்றி ல் அளி த்தி ருந் தார். அதில் அவர் நடி கர் கா ர்த்தி சி னிமா வுக்கு போ வேன் என் று அட ம் பிடி த்த ப ல சு வா ரசிய மான வி ஷய ங்க ளை பகி ர்ந் து கொ ண்டு ள்ளா ர்.

அதில் அவர் கூறி யிரு ப்பது சி ன் ன வ ய தி ல் இரு ந்தே கா ர்த் திக்கு சி னிமா வில் தா ன் அ திக ம் ஆ ர்வ ம் உள்ளது. ஒரு முறை அ வன் லீவு க்கு செ ன்னை க்கு வந் து இ ரு ந்தான். அப் போது விக் ரமே டைகாசி ப ட ம் வெ ளியா கியி ருந்த து. அந்த ப டத் தை பா ர்த் து வி ட் டு அவ னுடை ய மைசெட் புல்  சினி மா த்து றை என்று மு டி வு செ ய்து விட் டான்.

வெளி நாட் டுக்கு படி க்க போ கமா ட்டே ன் என் று சொ ன் னான். நான் என் ன பாவம் பண் ணு னேன் போ ய் ப டி படி ன்னு சொ ல்றீ ங்க ளே. நான் எ தை நோ க் கி போ க நி னைக் கி றேன் ஆனா ல் இ ப்படி நீ ங் க இ ல்லைன்னு சொன்னா உ ட னே நா ன் உ ங் க அ ண்ண னுக் கு ந டிக்க ணும் னு ஆ சை இ ல்ல. ஆனா அவ னுக்கு வா ய்ப் பு தே டி வ ந் தது. உனக்கு ஆ சை இ ருக்கு ஆ னா உ னக்கு வா ய்ப் பு வ ர ல.

அதன் பிறகு இ யக்கு னர் பா லா சங் கர் யா ராவ து வ ந் து ஆ று மா ச த்து க்கு ள்ள உ ன் ன ஹீ ரோவு க்கு எ ன் று சொ ல்ல சொ ல் லி நா ன் இப் பவே பாஸ் போர் ட் கே ளி து வி டுவே ன் என் று சொ ன் னேன். உ டனே ப டிக் க வெ ளிநா ட்டிற் கு செ ன்று வி ட்டா ன்.

வெ ளிநாட் டுக்கு போ ய் ப டிப் பை முடி த்து வி ட்டா ன். பிறகு  மா தம் ஒ ரு ல ட்ச ம் ரூ பாய் ச ம்ப ளம். ஆ னால் அவ ன் இ ந்தி யா தா ன் எ ன் னுடை ய நா டு சினி மா தா ன் என் னுடை ய உ லக ம் எ ன்று சொல் லிவிட் டு வந் துவி ட் டான் என் று கூறி யிரு ந்தார் ந டிகர் கா ர்த்தி யை ப ற் றி அவரு டைய தந் தை சிவ க்கு மார் அ வர் கள் பே ட்டி யில் கூறி யுள் ளார்.

Comments are closed.