ஏ.ஆர்.ரகுமானின் ம னைவி யார் தெரியுமா.? முதன் மு றையாக வெ ளி யான அ ழகிய ஜோடின் புகைப்படம் இதோ..!!

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் ஜனவரி 6 1966ஆம் ஆன்று அன்று பிறந்தார். இவர் இசை யுல கப் ப ய ண த்தை 1985 இல் ஆ ரம்பி த்தார். இ வரின் கு டும் பம் இ சை சார் ந்த து. இ வரி ன் த ந் தை சே கர் ம லை யாள த் தி ரை ப் ப டத் து றை யில் ப ணி யாற் றியவர். சி று வ யதி லேயே த ந் தை யை இ ழ ந் தா ர். அ தன் பி ன் கு டும் பத் தில் வ ருமா னம் இல் லாத நி லை யில் த ன் தந் தை யின் இ சைக் கரு விகளை வா டகை க்கு விட்டு அந்த வரு மா னத் தில் பி யா னோ, ஆர்மோ னியம் ம ற்றும் கி த்தார் வா சிக் கக் க ற்று கொ ண் டார். தன் ராஜ் மா ஸ்டரி டம் மு றை ப்படி இ சை  கற் றுக் கொ ண்டா ர். 11 வ ய தில் இ ளைய ராஜா இ சைக்கு ழுவி ல் கீபோ ர்டு வா சி ப்ப தற் கா கச் சேர் ந் தா ர்.

பின்னர் எம். எஸ். விஸ் வநாதன், ரமே ஷ் நாயுடு, ஜாகீ ர் உசேன் ம ற்றும் குன் னக்குடி  வைத்தி யநா தன் உ ள் ளிட்ட ப ல இசை யமை ப்பாளர் களிடம் பணி யா ற்றி னார். டிரினிட்டி காலேஜ் ஆப் மியூ சிக் கல்லூ ரியில் கி ளாசிக்கல் மி யூசிக் கில் ப ட்டம் பெ ற்றார்.  இவரது ம னை வி பெ யர் ஷெ ரினா பா னு.

கா தி ஜா, கீ மா, அமி ன் என மூ ன் று பிள்  ளைகள் உ ள்ளனர். 1992 இல் தனது வீ ட்டி லேயே இ சைக் க லைய கத்தை அ மைத் தார். இதே ஆண்டு வெ ளி யான ம ணிர த்தின த்தின் ரோஜா தி ரை ப்ப டம், இவ ருடய வா ழ்க் கை யில் தி ருப்பு முனை யாக அ மை ந்தது. இ ப்பட த்தின் பா டல்க ள் அ னைத் தும் பிரப லமாயி ன.  இவ ருக்கு மு த ல் தே சியவி ருது வாங் கித் தந் தது.

பின் னர் 1997ல் மின் சா ரக் க னவு ம், 2002 ல கான் இ ந் தி பட மு ம் கன் னத் தில் மு த்த மி ட்டால் பட மும் இவ ருக் குத் தே சி ய விரு துகள் வா ங் கித் தந் தன. முத்து திரைப்படம் சப்பானில் வெற்றி பெற்று. இ வரது பு கழ் உ லக மெங் கும் ப ரவத் தொ டங் கியது. இவ ரால் வா ங்கப் பட்ட ஏ.எம் ஸ்டுடி யோ ஆ சி யா விலே யே நவீ ன தொ ழில் நுட்ப ரெ கா ர்டி ங் ஸ்டு டி யோ வா க உள்ள து.

இதெ ல்லாம் ஒரு புற ம் இ ரு க்க இவ ரின் ம த ம் இஸ் லா ம் இ ருக் கி ன்ற கா ரண த் தால் இ வரது ம னை வி ம க ளி ன் பு கை ப்ப டங் கள் இ ணை யத் தில் கா ண் பது அ ரி தான கா ரிய ம். அவ் வாறு இவர் வெ ளி யில் வரு கின் ற வே ளைக ளில முக ங் க ளை மற் றவ ர்க ள் பா ர்க் காத வா று மூ டிய வா றே வ ரு வா ர்கள்.

இந் த வ கை  லாக டவுன நே ரத்தி ல் ர குமா னும் அவ ரது ம னைவியு ம் ச மீப த்தில் எடு த் துக் கொ ண்ட பு கைப் படம் வை ர லா கி வ ருகி ன் றது. இத னை பா ர்த்த ர சிகர் கள் அட இது தான் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் ம னை வி யா என்று வா யை பிளந் து பா ர்த்து வ ருகி ன்ற னர். இ தோ அவ ரின் பு கை ப்படம்..

 

Comments are closed.